Cemil KOÇAK

STAR GAZETESİBookmark and Share

İnönü devri harp tedbiri: Gelen ecnebi askersiz gezemez


17.08.2014 - Bu Yazı 2671 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Herhalde uzun yıllar geçmiş olmalı aradan; Sümerbank’ın 1948 yılında basılmış, fakat savaş yıllarına ait bazı genelgelerini içeren bir kitabı sahafta bulup alalı… O sıralarda Türkiye’ye gelen yabancıların uyması gereken kuralların ayrıntılarını da burada buluyoruz işte…

İkinci Dünya Savaşı’nda 1941 yılının kışı Türkiye için özellikle zorlu bir dönemeç olmuştu. Almanya, İtalya’ya destek olmak amacıyla girdiği Balkan fethini tamamlamak üzereydi. Alman tankları, Türkiye’nin Bulgaristan ve Yunanistan sınırında görünüvermişti birden bire. Bu fiilî durum, Almanya’nın Türkiye’nin yeni ‘komşu’su olduğunu gösteriyordu. Alman ordusu, 6 Nisan sabahında Yugoslavya ile Yunanistan’a girmeye başlamıştı bile. 1941’in ikinci yarısı hayli zorlu geçecekti Ankara için…

Türkiye önlem alıyor

Ankara, bunun üzerine, daha önce Çakmak hattı olarak adlandırılan ve Trakya sınırında kurduğu savunma hattını geriye almaya karar verdi. Alman ordusunun güçlü ve süratli tank saldırılarının Çakmak hattının tank engelleri karşısında erimeyeceği açıktı. Trakya’nın düz sahasında Alman tümenleri karşısında savunma savaşı yapmak güçtü; muhtemelen imkânsızdı. Türk ordu birlikleri, esas olarak boğazın gerisine çekilmeye başladı. Asıl savunma mevzii olarak boğaz düşünülmüştü. Diğer yandan; Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan Meriç nehri üzerindeki tüm köprüler havaya uçurulmuştu. Bu arada, İstanbul sıkıyönetim komutanlığı, İstanbul’un boşaltılmasına karar vermişti. İstanbul’daki, Çanakkale’deki ve Trakya’daki vatandaşlar arzu ederlerse Anadolu’ya tanışabileceklerdi. Sıkıyönetimin açıklaması şöyleydi:

“İstanbul’da oturan ve başka hiçbir işi ve gücü olmayıp da, aldığı tekaüt [emekli] maaşı ile geçinen”lerle savaş sırasında hizmet göremeyecek durumda olanlar, Ankara, İzmir, Erzurum dışında, istedikleri Anadolu şehirlerine, üstelik istedikleri yerin iskele ya da istasyonuna kadar devlete ait tren ve gemilerle ücretsiz olarak taşınabilecekler”di. İsteyen öğrenciler de yine Anadolu’da bir başka okula nakledilebileceklerdi. Amaç, İstanbul’un olası bir savaşta sivil halkın birikiminden kurtarılmasıydı. Fakat bu sevkiyat projesi, güçlüklerle karşılaşacak ve başarılı da olamayacaktır. Bunun nedeni, nakil imkânının kısıtlı ve organizasyonun da yetersiz olmasıydı. Fakat söylentilerin de payı yok değildi: “Bazı safdiller arasında gidenlerin güya üç seneden evvel avdetlerine [dönmelerine] müsaade edilmeyeceği gibi bir takım yalan şayialar [söylentiler] çıkarılmıştı.”

Ecnebilerin durumu ne olacak?

Savaş yıllarında Türkiye casusların cirit attığı bir alandı. Ama dünyanın her yeri böyleydi zaten. Özellikle yabancıların Türkiye’deki faaliyetleri mercek altına alınmıştı. Savaşın çok yakın bir olasılık olması, ajanların faaliyetlerinin engellenmesi noktasında sıkı önlemlerin alınmasını gerektiriyordu. Konu özellikle yabancılarla ilgiliydi.

Sümerbank’ın 3 Ekim 1941 tarihli ve 96 sayılı genelgesinde; hükûmetin 31 Temmuz tarihli kararnamesine atıfta bulunuluyor ve “Avrupa’dan Türkiye’ye gelecek ve Türkiye’den Avrupa’ya gidecek olan ecnebiler hakkında”ki uygulamaya ilişkin bilgi veriliyordu. Buna göre; “Avrupa ile memleketimiz arasında kara ve demiryolu ile olan irtibatın kesilmesi dolayısıyla 1110 sayılı memnu [yasak] mıntıkalar kanununa tevfikan Avrupa’dan Türkiye’ye gelecek ve Türkiye’den Avrupa’ya gidecek olan ecnebiler hakkında tatbik edilecek esaslara dair Genelkurmay Başkanlığı’nın 3 Haziran 1941 tarih[li]” tezkeresi sonucunda;

Konsoloslar da dahil olmak üzere Türkiye’de bulunan tüm ecnebilerle Avrupa’dan Türkiye’ye gelecek bütün ecnebiler, yanlarında I. Ordu Müfettişliği’nce bir veya birkaç tane (ecnebilerin kalabalığına göre) subay verilmek suretiyle; Babaeski-İstanbul ve Edirne-Babaeski arasındaki mıntıkada demir ve kara yolundan istifade edilerek seyahat edeceklerdir.

Avrupa’dan Türkiye’ye gelecek olan ecnebilere subaylar X. Kolordu’ca hudutta kapı karakolunda tefrik edilecek [ayrılacak] ve Türkiye’den Avrupa’ya gidecek olan ecnebilere subaylar İstanbul komutanlığınca İstanbul’da tefrik edilecek ve icabında subayların refakatine Edirne veya İstanbul vilâyetinden miktarı kâfi jandarma da verilecektir.

Tayin edilen bu istikâmette seyahat edecek olan ecnebiler İstanbul’da ve hudutta kapı karakolunda kendilerine tefrik edilecek subayın gelmesine kadar beklemek mecburiyetinde olduklarından, bu bekleme keyfiyetini haddi asgariye indirmek için Türkiye’ye gelecek ve Türkiye’den gidecek olan ecnebilerin hareketleri iki gün evvelden Hariciye Vekâleti tarafından Genelkurmay Başkanlığı’na bildirilecektir.

Ecnebilere tefrik edilecek subaylar, ecnebilerin bindikleri vagon, otomobil, otobüs ve kamyon içinde bulunacaklardır.

Seyahat yasakları başlıyor

I. Ordu Müfettişliği’nin malumatı olmaksızın seyahate teşebbüs eden ecnebiler; (1) Avrupa’dan gelirken hudutta kapı karakolu tarafından; (2) Türkiye’den Avrupa’ya giderken Sirkeci istasyonunda polis memurları tarafından seyahatleri men olunacak ve kendileri de polise sevk edilecektir.

Refakatlerinde subay bulunmadığı halde seyahate teşebbüs etmiş olan ecnebiler, civar köylerde dolaştıkları takdirde köy ihtiyar heyetleri veya jandarma karakolları tarafından derhal seyahatleri men edilerek, en yakın jandarma karakolu vasıtasıyla vilâyet polis müdürlüğüne teslim edileceklerdir.

Yanlarına subay tefrik edilerek seyahatlerine müsaade edilmiş olan bilumum ecnebilerin (konsoloslar dahil) sinema ve fotoğraf makinaları kullanmaları ve dürbünle civar araziyi tetkik etmeleri; harita tatbik etmeleri, kroki yapmaları ve arazi hakkında not almaları kat’iyen memnudur [yasaktır].

Makinalı vasıtadan başka araba ve at gibi vasıtalar veya yaya olarak seyahat memnudur.

Trenlerin seyrüseferleri gece yapılacak ve tren münakalatı [ulaşımı] otomobil seyahatlerine tahsis edilen günlere nazaran tanzim olunacaktır.

Karadan seyahat haftada üç gün yapılacak ve bu günlerde hududa gelecek veya İstanbul’dan hududa gidecek vesaitin muayyen bir saatte topluca hareketleri usul ittihaz edilecektir.”

Yeni yasaklar da geliyor…
 
21 Ekim tarihli ve 107 sayılı genelgede ise, konuyla ilgili yeni yasakların gündeme geldiğinden söz ediliyordu. Buna göre; “Avrupa ile münakalatı temin edici trenler arasındaki ittisal ve irtibatı temin etmek üzere seyahat edecek olan ecnebiler, İstanbul ile Bulgar hududu arasında ve mütekabilen Bulgar hududu ile İstanbul arasında yalnız demiryolu ile sehayat edebileceklerdi.” 
 
Bu trenlerin Uzunköprü ile sınır arasındaki kısmı yeniden işletmeye açılıncaya kadar, ecnebiler Babaeski ile Kapıkule ve karşılıklı olarak Kapıkule ile Babaeski arasında karayolundan yararlanacaklardı. Fakat Trakya’da ecnebilerin karayolu ile seyahati yasaklanmıştı. Yalnız İstanbul ile Bulgar sınırı arasındaki karayolundan seyahate yalnız ve olağanüstü hallerde hükûmetçe izin verilecekti. 
 
Gerek kara ve gerekse demiryolu ile yapılacak seyahatlerde ecnebilerin dürbün, fotoğraf ve sinema alıcı film makinaları ve emsalini kullanmaları, not almaları ve harita tatbik etmeleri yasaktı. Ecnebiler, kara yollarında ve trenlerde bu bakımdan ilgili memurlar tarafından alınacak önlemlere kesinlikle uymak zorundaydılar.
.

Facebook Yorumları

Emlak8
22.8.2015
1938 donanma davası ve ünlü kalemlerin af beklentisi
15.8.2015
Nâzım Hikmet’in mahkûmiyeti ve sosyalist literatür
8.8.2015
Nazım Hikmet mahkûmiyetinden sonra neden yurt dışına çıkmadı?
25.7.2015
Uydurma ‘uzaylı’ yorum Atatürk’e nasıl atfedildi?
18.7.2015
90’lı yılların bitmez tükenmez hükûmet arayışları
12.7.2015
12 Eylül’e giden yolda Milliyetçi cephe koalisyonları
4.7.2015
70’li yılların ömür tüketen koalisyonları
20.6.2015
27 Mayıs 1960 sonrasının koalisyonları
6.6.2015
Mal sahiplerinin hakkı ne olacak peki
30.5.2015
Bir zamanlar Anadolu Kulübü
17.5.2015
CHP’nin politik görselliği
9.5.2015
CHP’nin 1950 seçim propagandası
2.5.2015
‘Sandık cinayeti’
26.4.2015
25 Nisan sabahında Seddülbahir’de olmak..
19.4.2015
1947 Kurultayında CHP’de laiklik tartışması başlarken
11.4.2015
‘Hayaldi; gerçek oldu’ Dışişleri Bakanlığı arşivi açılırken
05.04.2015
Bir cinayetin anatomisi
29.03.2015
Yalan ve iftira kampanyasının hedefi olmak...
21.03.2015
18 Mart Boğazın kilidi Mayınlar... Mayınlar... Mayınlar...
15.03.2015
12 Mart'ın şifreleri
08.03.2015
‘9 Mart’ ölmedi kalbimizde yaşıyor!
01.03.2015
1961 Anayasası ve ‘Direnme Hakkı’nın önü arkası
22.02.2015
27 Mayıs yolunda... CHP ve ‘Direnme hakkı’
15.02.2015
Demokrat parti ve 'direnme hakkı'
08.02.2015
‘İfade özgürlüğü’nün hangi kelimesinden yanasınız?
1.02.2015
Atatürk’ün kayınpederinin itirazları mı var?
25.01.2015
Mahmut Esat Bozkurt ve ifade özgürlüğü anlayışı
18.01.2015
CHP, İnkılap ve hac yasağı
11.01.2015
İhtiyaç halinde tarih yazmak!
04.01.2015
San Francisco Konferansı ‘Demokrasi’ye geçişimizin nedeni değildir!
29.12.2014
Sarıkamış’tan Sibirya’ya uzanan yol
21.12.2014
Rasih Nuri İleri 'Atatürk ve komünizm'
14.12.2014
Falih Rıfkı Atay Otoriterliğin gereğini bize hep hatırlatmıştı
07.12.2014
Solcu Tan’ı yıkıma götüren yazılar
29.11.2014
İzmir Belediyesi’nin 1954 seçim broşürü
22.11.2014
Bir zamanlar 'eğlenceli bir ülke' vardı
15.11.2014
İsmet İnönü çiftliklerin bağışı yüzünden Atatürk’le kavga etmişti
08.11.2014
Atatürk hazineye 17 çiftlik bağışladı
01.11.2014
Cumhuriyetin ilanını basından öğrendiler
30.10.2014
avaş Orta Doğu’yu da yeniden şekillendirdi
29.10.2014
Savaş imparatorlukların da sonunu getirdi
28.10.2014
Muhteşem ve hızlı zafer fikri siperlerde eriyordu
27.10.2014
Almanya’ya sömürge lazım olunca
26.10.2014
Nutuk hep doğru mu söyler?
18.10.2014
Korgeneral Mehmet Emin Koral’ın öyküsü
12.10.2014
Cumhurbaşkanının meclis açış konuşması Meclis’te görüşülebilir mi?
04.10.2014
CHP 1931 seçimine böyle hazırlanmıştı
27.09.2014
Bay Peker ve meselesi
22.09.2014
‘Asya tipi üretim tarzı’ gündeme bomba gibi düştü
13.09.2014
6-7 Eylül'ün hatırlattıkları
06.09.2014
1936 yılında Devlet CHP’ye el koyduğunda...
30.08.2014
Tam 50 yıl önce 1964 Ağustos’unda İzmir’in başına gelenler
23.08.2014
Serbest Fırka bütün Ege’yi kasıp kavurmuştu
17.08.2014
İnönü devri harp tedbiri: Gelen ecnebi askersiz gezemez
09.08.2014
Bir seçim yenilgisinin ardından… CHP örgütünü ve kadrosunu tartışıyor
03.08.2014
1950 seçim yenilgisinin ardından… CHP’NİN LAİKLİK VE İNKILÂPÇILIK ATILIMI
27.07.2014
1950 seçim yenilgisinin ardından… CHP NASIL KURTULUR?
19.07.2014
1950 seçim yenilgisi sonrasında CHP’de reform önerisi
12.07.2014
12 Temmuz 1947 yıldönümün hatırlattıkları
05.07.2014
Bir zamanlar Meclis Cumhurbaşkanı seçerdi
29.06.2014
CHP’nin 1950’deki Ekmeleddin’i Şemsettin Günaltay
21.06.2014
Eski gazeteler arasında dolaşırken günümüzü yakalamak
14.06.2014
15-16 Haziran'da işçiler eylemdeyken; 'Marksist Teori' ne diyordu?
09.06.2014
CHP'nin kazandığı son seçim: 1977 seçimine bir bakış...
31.05.2014
27 Mayıs'ın üniversite tasfiyesi: 147'ler
24.05.2014
21 Mayıs 1963 'Harbiyeli aldanmaz'
17.05.2014
CHP’nin 1950 seçimi öncesindeki beklentileri
10.05.2014
CHP devlet karşısında hep gölgede kaldı
03.05.2014
Bir Mayıslar’ın içinden geçmiştim
27.04.2014
Gelibolu’da bir bahar sabahı
20.04.2014
Son sıkıyönetim bildirisinin ardından
12.04.2014
1954 seçimi sonrasında CHP'nin yenilgi analizi
06.04.2014
CHP seçim sonucuna 60 yıldır itiraz etmekte
29.03.2014
'Aydınlar' 1950 seçiminde kimi desteklemişti?
22.03.2014
Yine 'Kara Kalabalık'lar ortaya çıktı!
15.03.2014
12 Mart'ın gölgesi gölgede kaldı
08.03.2014
Peki, ya '9 Martçılar' kazansaydı?
01.03.2014
Hasan Rıza Soyak Recep Peker'e haksızlık mı etti
22.02.2014
Başarısız bir darbe girişimi 22 Şubat 1962'de ne oldu?
15.02.2014
Küslükler de politikanın ayrılmaz bir parçasıdır
08.02.2014
CHP kadınlar kolu kurdu mu, kurmadı mı?
01.02.2014
Biri 'DİKTATÖR' mü dedi
25.01.2014
Vehbi Koç’un gecekondu önleme projesi
18.01.2014
Celâl Nuri İleri'nin harf inkılâbı üzerine mektubu
11.01.2014
Rıza Nur’un cenaze masrafını kim ödedi?
04.01.2014
'Tarih beni beraat ettirecek'
28.12.2013
İsmet İnönü’nün ölümünün üzerinden 40 yıl geçmiş
21.12.2013
Peyami Safa 1950'de CHP'nin milletvekili adayıydı
14.12.2013
İstiklâl mahkemelerinin bazı dosyaları yandı bile
07.12.2013
‘Hâmili kart yakinim’dir; adaylığı için...
30.11.2013
‘Şu Çılgın Türkler’ Vietnam’dayken
23.11.2013
Demokratik Parti daha muhalefetteyken bölünmüştü
16.11.2013
10 Kasım töreni az kalsın 27 Mayıs’ta değişecekti
09.11.2013
ODTÜ'nün ağaçlarını kime borçluyuz?
02.11.2013
Saltanat Osmanlı devleti ile birlikte kaldırıldı
26.10.2013
Cumhuriyet başka bir şeydir; Demokrasi ise bambaşka bir şey
19.10.2013
Behice Boran'ı üniversiteden önce Hasan Ali Yücel atmıştı
12.10.2013
Peçe ve çarşaf yasağı: ‘Gizli işaretli buyruk‘
05.10.2013
Kırk yıl önce CHP yıllar sonra ilk kez seçim kazanmıştı
28.09.2013
Peçe ve çarşaf yasağına en büyük itiraz tezgâh sahiplerinden gelmişti
21.09.2013
Almanların ilk göz ağrısı EMDEN Türkiye’ye neden geldi
14.09.2013
CHP KURULUŞUNDAN HEMEN SONRA NEDEN ve NASIL BÖLÜNDÜ?
07.09.2013
Unutulmuş bir derginin sayfalarını çevirirken... Hüseyin Yalçın ve Fikir Hareketleri Dergisi
31.08.2013
Ordunun 30 Ağustos mesajları siyasi kriz çıkardı
24.08.2013
Handedan'ın aklı hep 'yurt'ta kalmıştı
17.08.2013
Celal Bayar başbakanlıktan niçin ayrılmıştı?
10.08.2013
80 yıl öncesi Tarih ders kitabıyla buraya kadar
03.08.2013
Taksim’deki SURP AGOP Ermeni mezarlığı BEYAZID-I VELİ VAKFI'NIN MIYDI?
28.07.2013
Önce sokaklar karışır, ardından ‘KURTARICILAR’ ortaya çıkar
20.07.2013
Sandık da sadece odundan ibaret değildir!
13.07.2013
27 Mayıs darbecilerinin bir operasyonuda siyasileri itibarsızlaştırmaktı
06.07.2013
27 Mayısçıların hedef tahtasındaki Adnan Menderes
29.06.2013
27 Mayıs’ın ‘kıyma’ yalanını darbeciler kitap bile yaptı
15.06.2013
27 Mayıs'ın ruhunu hala sürdürenler var
08.06.2013
II. Dünya Savaşı’nın ‘perde’deki cephesi
01.06.2013
Atatürk 80 yıl önce İnönü’ye Nusayri raporu yazdı
26.05.2013
27 Mayıs’ın İnkılâp Mahkemeleri niçin faaliyete geçmedi?
18.05.2013
3 Mayıs neden ve nasıl Türkçülük Günü oldu
11.05.2013
1 Mayıs'ı Atatürk ve İnönü de yasaklamıştı
04.05.2013
'Türkiyeli’ kimdir?
20.04.2013
İlk Meclis 90 yıl önce dağılmıştı
30.03.2013
Kılıç Ali, Ismet Inönü’ye ne yazdı
23.03.2013
Latin Amerika’yı sadece muzdan ibaret sananlar yanılır
16.03.2013
İngiliz dostluğu gerekirse Çanakkale'yi bile unutturur
09.03.2013
Öğretmen maaşları zamanında çil çil altınla ödeniyordu!
02.03.2013
Türkiye, Avrupa’daki 4’üncü tek parti diktatörlüğüydü
23.02.2013
Tek parti rejiminin kıskacından kimse kurtulamamıştı
16.02.2013
DP’nin eylülü hep karanlığı hatırlatacak
09.02.2013
Ya Sarkis Torosyan doğru söylüyorsa
02.02.2013
Efendiler... Subaylara hürmet esas vazifenizdir
26.01.2013
Musul meselesinde hiç olmazsa Almanya yanımızdaydı
19.01.2013
Tandoğan’ı intihara götüren cinayet davası
12.01.2013
Fevzi Çakmak’ın cenaze töreni 31 Mart’la kıyaslanmıştı
05.01.2013
İçişleri Bakanlığı olaylardan 3 hafta sonra Menemen raporu hazırlamıştı
29.12.2012
Türk ocakları niçin kapatıldı Nasıl yeniden açıldı?
22.12.2012
Sarkis Torosyan’ın acaip hikayesi
15.12.2012
‘Milli Tarih’le ters düşen her zaman cezasını bulurdu
08.12.2012
Hasan âli Yücel’in solcu olduğu da nereden çıktı
01.12.2012
İktidar basını SCF’lileri daha en başından mahkum etmişti
24.11.2012
Korunaklı karakol ihtiyacı 1930’larda rapor edilmisti bile
17.11.2012
Muhafız Alayı Komutanı Yarbay Ismail Hakkı Tekçe Polisi neden dövdü
10.11.2012
Atatürk'ün hastalığı ne ölçüde gizlenebildi?
03.11.2012
10.Yıl Marşı ' Recep Beyin İlahisi'
27.10.2012
CHP Devletle bir oldu mu; Yoksa devlet mi CHP'yi yuttu?
20.10.2012
M. Kemal ile Rum tehcirinde anlaşmazlığa düştük
13.10.2012
6-7 Eylül olayları sadece İstanbul’da yaşanmadı
06.10.2012
Amerikalı işadamının gözünden Gazi’nin adamları
29.09.2012
Cahit Yalçın’ın sıradışı portresi
22.09.2012
Atatürk’ün Harbiye’den hocası nasıl Milli Eğitim Bakanı oldu?
15.09.2012
İstanbul yönetiminin adamı Fevzi Çakmak Nutuk’ta nasıl milli kahraman oldu
08.09.2012
CHP 9 Eylül'de kurulmadı
01.09.2012
İngiltere ve Fransa ile müttefik ol...Almanya ile anlaşma imzala
25.08.2012
İnönü-Bayar kavgası muhabbeti hayli gerilerde kaldı sanki
18.08.2012
İnönü, Atatürk döneminin yolsuzluk iddialarının üzerine gitmişti
11.08.2012
Struma herkesin gözü önünde ölüme yollandı
04.08.2012
Serbest Fırka daha ilk kurulduğunda Mürteci damgası yemişti
28.07.2012
Nutuk'ta da 19 şifresi aradılar
21.07.2012
YÖK yasasına göre Üniversiteler Atatürk ‘milliyetçiliği’ne bağlı öğrenci yetiştirmek zorunda
14.07.2012
Recep Peker’in ırkçı ‘İnkılâp Tarihi Dersleri' devam ediyor
08.07.2012
SSCB tehdidine karşı askeri/stratejik kara yolları
30.06.2012
Muğlalı yargılanırken hiç kimseden şikayetçi olmamıştı
23.06.2012
Samsun'daki İngiliz taburu Atatürk'e teslim mi oldu
16.06.2012
Dönüm noktası olamayan eylem: 15 - 16 Haziran işçi direnişi
09.06.2012
Bandırma Vapuru’na İngiliz komplosu
02.06.2012
Vatandaş Türkçe konuş
26.05.2012
27 Mayısçılar kendi anayasalarına bile sadık kalmadılar
19.05.2012
Atatürk’ün kızkardeşine de “Vatani Hizmet Tertibi’nden aylık bağlanmıştı
12.05.2012
46 ruhunun bazı izleri de Unutulmuş partilerdir
05.05.2012
Kılıç Ali, hatıralarını aynı kitapta neden değiştirdi
28.04.2012
Neredeyse kayıp bile verilmeyen 18 Mart şehitler günüyse Gelibolu'yu nasıl tanımlayalım
21.04.2012
Latin alfabesi milliyetçi refleksle ‘Türk harflerine dönüştü
14.04.2012
'Milliyetçi Türk amelesi' Sendika ve grevi ne yapsın
07.04.2012
KÖY ENSTİTÜLERİ: Köy çocuklarından CHP’li öğretmen yaratıyordu
31.03.2012
Son silah sustu halk kahvelere koştu
24.03.2012
Kayseri'deki uçak fabrikası montaj sanayinin ürünüydü
17.03.2012
Partilerin kadrolarında 80 yıldır kadın izi var
10.03.2012
İzmir suikastinin karanlık noktaları aydınlanmayı bekliyor
03.03.2012
CHP’de Atatürkçüler Atatürkçüleri yenilgiye uğrattı
25.02.2012
CHP kurultaylarında siyasi çekişme olmaz gerilla savaşı olur
18.02.2012
Atatürk’ü kimler korumaya ihtiyaç duydu
11.02.2012
Tek parti döneminde ülkeye girişler de çıkışlar da kapalıydı
04.02.2012
Soykırım tartışmasında milli tezler yenilenmeli
28.01.2012
Ekmek yok pasta da yasak
21.01.2012
Tek parti döneminden ilk çıkış MKP ile oldu
14.01.2012
Eskiden CHP’de olanlar DP’yi kurunca 'ağa' oldular
07.01.2012
Yenisi olmazsa bile eskisini yenileyelim
31.12.2011
Atatürk Nutuk’ta kızdığı paşalarla sonradan barıştı
24.12.2011
Benim kapitalizmim sizin sosyalizminizi döver
17.12.2011
Başbakanlıktan sürgüne sürgünden Meclis’e Rauf ORBAY
10.12.2011
Tan matbaasını yakanlar bizden daha demokrat ülke yok pankartı taşıyordu
03.12.2011
Tek parti döneminde basında sadece CHP propagandası yapma özgürlüğü vardı
26.11.2011
Dersim'de katliamın öncesi ve sonrası adım adım planlandı
19.11.2011
Kendilerini sosyalist sanan milliyetçiler
13.11.2011
Genç cumhuriyetin kritik karar anı 11 Kasım 1938
05.11.2011
Türkiye 1946'ya kadar Cumhuriyet'le değil şeflikle yönetildi
29.10.2011
Cumhuriyet’ten önce ‘Cumhuriyet’ var mıydı?
22.10.2011
1924 Anayasası'nı kurucu meclis yapmadı
15.10.2011
Ergenekon neden başaramadı?
12.10.2011
Atatürk Milliyetçiliği mi dediniz? ama hangisi?
09.10.2011
Atatürk Milliyetçiliği mi dediniz? ama hangisi?
01.10.2011
CHP'nin 6 oku 74 yıl önce anayasa ilkesi olmuştu
24.09.2011
Atatürk’le İnönü’nün yolları neden ve nasıl ayrıldı?
17.09.2011
Yassıada kararları darbenin kaçınılmaz sonucudur
10.09.2011
Genelkurmay zaten Milli Savunma Bakanlığına bağlanmıştı üstelik daha 1949 yılında!
03.09.2011
Günlük yazmak tarihe kronolojik notlar düşmektir
27.08.2011
Basın o zaman da ‘serbest’ti ama... Şeriatın kestiği parmak da acımazdı
20.08.2011
Gayri Müslimler ve Türklüğe Hakaret Davaları: Ayın karanlık yüzü
14.08.2011
Okyar ‘azim’le devam edebilseydi SCF’nin tarihi farklı yazılabilirdi
07.08.2011
Abdülhamid’in mirası ne oldu?
31.07.2011
Ali Rıza Efendi’nin kayıtları Nuruosmaniye’nin mahzeninde gizli
24.07.2011
Erzurum Kongresi kararları Nutuk’ta neden ‘eksik’ anlatıldı
17.07.2011
JİTEM davasından 93 yıl SONRA Teşkilâtı Mahsusa soruşturması
13.07.2011
ATATÜRK ilk ne zaman tartışılmaya başlandı
03.07.2011
Tek parti döneminin ‘irtica merkezleri’nden biri de türbelerdi
26.06.2011
Herkesin bildiği sır 1921 Anayasası’ndaki özerklik, Atatürk ve Kürtler
19.06.2011
Hâkim parti, geldiysen ÜÇ DEFA VUR!
12.06.2011
Tarih anılarla da yazılır anılar da tarihle sınanır
05.06.2011
DP’ye giden yolda Dörtlü Önerge’nin anlamı
29.05.2011
İkinci Cumhuriyet 27 Mayıs’ta ilan edilmişti bile
22.05.2011
Millî Mücadele ne zaman başladı?
15.05.2011
14 Mayıs mitolojisi
08.05.2011
Ne zamandır şapkamızın altındayız?
01.05.2011
Che'nin çantası
25.04.2011
'23 Nisan'ı Atatürk hediye etmedi'
17.04.2011
Einstein’ın mektubu
10.04.2011
Karabekir’in anıları yakılırken
03.04.2011
Kemal Atatürk öte alemden seslenirken
27.03.2011
18 Mart’ta ne oldu NEDEN OLDU?
22.03.2011
Misâk-ı Millî sınırları efsanesi
25.02.2011
Herkesin Birbirine Titizlendiği Bir Demokrasi
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8Emlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive