Eser KARAKAŞ

Artı GerçekBookmark and Share

Türkiye’de bir Sayıştay ve muhalefet olsa ne iyi olurdu


7.08.2019 - Bu Yazı 755 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Aşağıda bugünkü yazımı göreceksiniz ama yazımın sonunda da uzun bir Ek olacak.

Bu Ek, Kamu İhale Kanunu'nun (4734 sayılı kanun) 21. ve 22. maddelerinin tam metninden oluşuyor, biraz uzun, okumak zorunda değilsiniz ama Artı Gerçek sitesine yazdığım yazılar dijital ortamda yayınlandığı için uzun yazılara büyük engel yok, klasik selüloz gazetelerde bunu yapamazsınız, dijital ortamın büyük bir faydası bu.

Türkiye’de yaşanan büyük yolsuzluklarla ilgili iseniz Kamu İhale Kanunu'nun bu iki maddesini mutlaka elinizin altında bulundurmak zorundasınız çünkü yolsuzlukların kısm-ı azamı bu iki madde üzerinden gerçekleştiriliyor.

Basından size bir haber özeti sunuyorum: Cumhurbaşkanlığı konutu, Saray da deniyor, araba kiralama için ihale açıyor ve bu ihaleleri nedense ve nasılsa hep aynı firma kazanıyor, bu da mümkün, birileri çıkıp “demek ki çok verimli çalışıyorlar ve en rekabetçi fiyatları veriyorlar” diyebilir, böyle olsa saygım sonsuz.

Ancak, kazın ayağı pek öyle değil.

Cumhurbaşkanlığı ya da Saray bu araç kiralama ihalelerini 4734 sayılı İhale Kanunu'nun o ünlü 21-b maddesine göre yapıyorlar, aşağıda siz okurlara bu maddeyi aynen sunuyorum, zaten yazımın Ek bölümünde detaylı olarak var:

21-b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya (Ek ibare: 16/05/2018-7144/11 md.) yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

Şimdi, Allah aşkına, elinizi vicdanınıza koyun araç kiralama işi ile bu 21-b maddesinin ne alakası var, çözmeye çalışın bu bulmacayı.

Araç kiralamanın doğal afet, salgın hastalık, can ve mal kaybı gibi konularla ne alakası var?

Yoksa benim burada yazmaktan utanç duyacağım başka konularla mı alakası var?

Bu iş çok sevimsiz bir şekilde, vicdanları, bütçeyi, kamu ahlakını çok zorlayıcı bir biçimde senelerdir, her türlü ihale için kullanılıyor.

Türkiye bu ihale yolsuzluklarını çözmeden hiçbir alanda bir milim mesafe alamayacaktır, bu konunun çok iyi bilinmesi lazım; konunun çözümü de öyle daha ahlaklı, daha dürüst merkezi bütçe ya da yerel yönetim yöneticilerinin iş başına gelmesi ile çözülebilecek bir mesele değil, mutlaka rasyonel, rekabetçi kurumsal, anayasal, yasal düzenlemeler gerekiyor.

İlaveten de Sayıştay ve muhalefet partilerine çok büyük görevler düşüyor.

Bir araştırın, bir sorun bakalım Sayıştay bu ihalelerin yani saçma sapan bir biçimde 21-b’nin kullanıldığı ihalelerin kamu parasının kötü kullanımı diye bu ihalelerin kaçını Sayıştay savcıları aracılığıyla soruşturmaya başlamış?

Sayıştay bunu yap(a)mayınca asli işini yapmamış oluyor ve ben de mecburen başlıkta “Keşke bu ülkede bir Sayıştay olsa” ifadesini kullanmak zorunda kalıyorum.

Sayıştay ihale iptal konusunun kendi işi olmadığını ileri sürebilir ama bu doğru değildir çünkü Sayıştay Kanunu'nda şöyle ifadeler var:

Sayıştay’ın görevleri:

Madde 5

Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.
b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar. Gelelim CHP’ye; Acaba CHP belediyeleri bu maddeyi öyle zırt pırt, aynı AKP’nin kullandığı gibi kullanıyorlar mı?

Bu soruyu sormak zorundayım çünkü bu saçma sapan 21-b maddesinin kullanımı konusunda CHP yeri göğü pek inletmiyor.

Yoksa ortada, 21-b çerçevesinde siyasi iktidar ile muhalefetin implisit bir anlaşması mı var?

Yeni CHP’li belediyeler neden 21-b’i kullanmayacaklarını, kullananları afişe edeceklerini deklare etmiyorlar?

Sizce neden?

Sizce neden Sayıştay hâkimleri bu konuda hukuk militanlığı yapmıyorlar?

Neden?

EK:

KAMU İHALE KANUNU 21 VE 22. MADDELER

Pazarlık usulü

Madde 21- Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya (Ek ibare: 16/05/2018-7144/11 md.) yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

f) (Ek: 30/7/2003-4964/14 md.) İdarelerin yaklaşık maliyeti ellimilyar Türk Lirasına (Yüzdoksanbeşbinikiyüzbeş Türk Lirasına)* kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

(Değişik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.) (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.

(Mülga üçüncü fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.)

(Değişik dördüncü fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.) (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.

(Değişik beşinci fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(Mülga altıncı fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.)

(Ek fıkra: 30/7/2003-4964/14 md.; Değişik yedinci fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.) (b), (c) ve (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(4734/21) Gerekçe madde 21. – Kanunda pazarlık usulüne uluslararası mevzuatta yer alan hükümlerle ve uygulama şekliyle yer verilmiştir. Pazarlık usulü ile yaptırılabilecek işlerin belirlenmesi sırasında, işlerin özelliği ve ivedi­lik gibi kriterler esas alınmıştır.

Bu usulde de diğer usullerde olduğu gibi 10'uncu maddeye göre yeterliği tespit edilenler arasında ihale yapılması öngörülmüştür. Ancak, bu usulde farklı olarak ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hu­suslarda isteklilerle teknik görüşme yapılması ve Kanunda belirlenen hallerde ise bunun yanısıra fiyat görüşmesi de yapılması imkânı getirilmiştir.

Ayrıca rekabetin sağlanabilmesi amacıyla, bu maddede belirtilen ilan yapılma zorunluluğu bulunmayan hallerde en az 3 isteklinin ihaleye davet edilmesi, ilan yapı­lacak hallerde ise teklif veren istekli sayısının en az 3 olması hüküm altına alınmıştır.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu aşamasında yapılan değişikliğin gerekçesi; “Tasarının; 21 inci maddesi; birinci fıkranın (b) ben­dinin idarelerin önceden öngörülmeyen zorunlu hallerde de pazarlık usulüne yönelebilmesini teminen değiştirilmek suretiyle, kabul edilmiştir.” şeklindedir.

(4964/14) 21 inci maddeye 4964 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle ge­tirilen değişikliğin gerekçesi: Madde ile aşağıdaki değişiklikler yapılmaktadır.

Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde ivediliği nedeniyle ilan yapılmaksızın pazarlığa çıkılmasına imkan tanındığı halde, bu bent kapsamın­daki işler için ayrıntılı bir müzakere sürecinin öngörülmesi ivedilik halinin do­ğasıyla bağdaşmayacağından; bu sürecin yalnız (a), (d) ve (e) bentleri için zo­runlu kılınması öngörülmektedir.

Diğer taraftan küçük çaplı mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için Dünya Bankası uygulamalarına paralel düzenlemeler getirilmektedir. Bu amaç­la eklenen (f) bendi ile yaklaşık maliyeti elli milyar Türk Lirasını aşmayan ma­mul mal alımları ile yapım işlerinde  ilan yapılmaksızın en az üç istekliden yazı­lı teklif alınmak kaydıyla ihale yapılabilmesine imkan tanınmaktadır.

Uygulamada, malın hemen teslim edildiği durumlarda dahi sözleşme yap­ma ve teminat alma zorunluluğundan kaynaklanan işlem maliyetlerinin (damga vergisi, noter ücreti, Kurum payı, teminat mektubu komisyonu gibi) isteklilerce teklife dahil edilmesinden dolayı idarelerin alım giderlerinin arttığı görüldüğün­den; (f) bendi kapsamında yapılacak alımlarda, satıcının malı sözleşme süresi içinde teslim etmesi halinde sözleşme yapma ve kesin teminat alma zorunluluğu kaldırılmakta; idarelerin tercihine bırakılmaktadır.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu aşamasında yapılan değişikliğin gerekçesi; “Tasarının çerçeve 14 üncü maddesi; Dünya Bankası uygulamalarına paralellik sağlamak amacıyla değiştirilerek kabul edilmiştir.” şeklindedir.

(5812/7) 21 inci maddeye 5812 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle getirilen değişikliğin gerekçesi: Kanunun mevcut halinde (b), (c) ve (f) bentlerine göre gerçekleştirilen ihalelerde de önce yeterlik değerlendirmesi yapılmakta, yeterli bulunanlardan bilahare fiyat teklifi istenilmektedir. İşlem maliyeti ve zaman is­rafına sebep olan bu uygulamaya son verilerek isteklilerin yeterlik belgeleri ile fiyat tekliflerini birlikte sunmalarına imkan sağlanmaktadır.

(b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde işin niteliği gereği isteklilerden fiyatı içermeyen teknik tekliflerini sunmalarının istenilmesine ve kendileriyle teknik görüşme yapılmasına gerek bulunmadığından, işlevsiz bir mahiyet arz eden bu düzenleme madde metninden çıkarılmış ve söz konusu işlemlerin sadece (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde geçerli olduğu hususu düzenlenmiştir.

İlk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerinin alınması madde kapsamındaki tüm ihaleler açısından zo­runlu kılınmış, bu zorunluluğun isteklilerden nihai yazılı fiyat teklifi alınması şeklinde ikmal edilmesi hususu hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca malın sözleşme yapma süresi içerisinde teslim edildiği ve bunun İda­rece uygun bulunduğu durumlarda, sözleşme yapılması ve kesin teminat alın­ması zorunluluğunu ortadan kaldıran düzenlemenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak alımları da kapsayacak biçimde genişletilmesi sağlanmıştır.

(7144/11) 21 inci maddeye 7144 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle eklenen değişikliğin gerekçesi: 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’un “Pazarlık usulü” başlıklı 21 inci maddesinin (b) bendinde yer alan “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” hükmü yoruma açık olup, değişiklik ile uygulamaya netlik kazandırılması amaçlanmıştır.

Önergeyle ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması hâlinde uygulanan madde hükmünde, yapı veya can ve mal güvenliği açısından tehlike olduğunun tespit edilmesi hâlinde zarar meydana gelmeden müdahale edilerek kamu menfaatinin sağlanmasına yönelik değişiklik yapılması amaçlanmıştır.

Doğrudan temin

Madde 22- (Değişik: 30/7/2003-4964/15 md.)

Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar (Ellisekizbinbeşyüzellibeş Türk Lirası)* diğer idarelerin beşmilyar Türk Lirasını (Ondokuzbinbeşyüzyedi Türk Lirasını)* aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.

e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

f) (Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.

h) (Ek: 12/12/2003-5020/28 md.; Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.

ı) (Ek: 15/5/2008-5763/35 md.) Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları,

i) (Ek: 20/11/2008-5812/8 md.; Değişik: 19/11/2013-6504/1 md.) Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, milletvekili genel ve ara seçimleri, mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seçimi dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası kâğıdı ile filigranlı oy zarfı kâğıdı alımı, oy pusulası basımı, oy zarfı yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alımı ile yurt dışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı.

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

(4734/22) Gerekçe madde 22. – İşin doğası gereği ilan yapılmaksızın ihti­yacın belirli bir istekliden karşılanmasının kaçınılmaz olduğu durumlar dikkate alınarak bu usul düzenlenmiştir. Bu usulün (a), (b), (c) ve (d) bentleri uluslarara­sı mevzuat paralelinde hazırlanmıştır. Bu bentlerin uygulanmasında, idarelerin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamasını sağlamak üzere, isteklilerle teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapması mümkün kılınmıştır.

(e) bendinde, belirlenen tutara kadar özellikle kâğıt, kırtasiye, elektrik mal­zemeleri gibi küçük ölçekli günlük ihtiyaçların karşılanması ile küçük bakım onarım işlerinin yaptırılmasında kolaylık sağlamak üzere, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin yöntemi benimsenmiştir.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu aşamasında yapılan değişikliğin gerekçesi; “Tasarının; 22 nci maddesi; birinci fıkranın (e) bendin­deki parasal sınır 5 milyar Türk Lirasına yükseltilmek, (f) bendi hükmü değiş­tirilmek ve ikinci fıkradaki atıflar Tasarının 3 üncü maddesi ile ilgili önerilen değişiklik çerçevesinde düzenlenmek suretiyle, kabul edilmiştir..” şeklindedir.

Genel Kurul aşamasında önerge ile getirilen değişikliğin gerekçesi; “Mal ve hizmet alım ve yapım işlerinde kesin proje yapıldıktan sonra ihaleye çıkılması halinde ilk sözleşme bedelinin yüzde 50 artırılabileceğini kabul etmek ve doğ­rudan alıma tabi tutmak işlerin tevsiini ve ciddi kamu kaynağı savurganlığını beraberinde getirir.” şeklindedir.

(4964/15) 22 nci maddeye 4964 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle geti­rilen değişikliğin gerekçesi: Madde ile esas itibarıyla bir ihale usulü olmayan doğrudan temine ilişkin esas ve usuller, uygulamada gözlenen güçlükler de dik­kate alınarak aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmektedir.

22 nci maddenin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki alımlarda isteklilerden teminat istenmesi, sözleşme yapılması ve Kanunun 10 uncu maddesindeki yeter­lik şartlarının aranılması çoğunlukla mümkün olmayıp, istenmesi durumunda isteklinin satıştan imtina etmesi söz konusu olabileceğinden bu zorunluluklar kaldırılmaktadır.

(c) bendindeki düzenlemenin Avrupa Birliği direktiflerindeki üç yıllık sınırla ilgisinin doğru biçimde kurulamadığı görüldüğünden, teknik uyum ve standardi­zasyon zorunluluğundan kaynaklanan alımlarda ilk alımın yapıldığı yıldan son­raki alımların asıl sözleşmenin süresi uzatılmak suretiyle yapılması sağlanmak­tadır. Avrupa Birliği normlarına uygun olarak bu şekildeki uzatmaların toplam süresinin üç yılı geçmemesi ve üç yılın sonunda aynı bent kapsamında yeni bir sözleşme yapılması esası benimsenmektedir.

Maddenin (d) bendinde yer alan parasal sınırın özellikle büyükşehir beledi­ye sınırları içindeki kuruluşlarca yapılacak alımlarda, çok düşük kaldığı görül­düğünden, bunlar için nispeten daha yüksek bir sınır belirlenmekte; kapsam ve miktarı çoğunlukla ulusal ve uluslararası teamüllere göre belirlenen ve yaklaşık maliyetinin önceden tespiti çoğunlukla mümkün olmadığı gibi diğer ihale usulle­ri ile temin edilmesi de mümkün olmayan temsil ağırlama kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin mal ve hizmet alımlarının da doğrudan te­min yöntemiyle yapılması sağlanmaktadır.

Özellikle hayati önemi haiz olan ve acil müdahale gerektiren kalp ve or­topedi ameliyatlarında kullanılan ilaç ve malzemelerin özellikleri, boyutları ve nitelikleri kullanılacak hastaya göre değiştiğinden ya da belli bir kullanım süresi bulunmasından dolayı bu süre içinde kullanılmaları zorunlu olduğundan; hem idare yararı hem de hastaların mağdur edilmemesi açısından bu gibi ilaç ve malzemelerin ihale yoluyla önceden temin edilerek stoklanması yerine, ihtiyaç duyulduğunda doğrudan temin edilmesi öngörülmektedir.

Avrupa Birliği normlarına uygun olarak uluslararası tahkim kurallarına da­yalı olarak çözülmesi gereken uyuşmazlıklarda idarelerin temsil ve savunmasına yönelik avukatlık hizmeti alımlarının ihale usullerine tabi olmaksızın doğrudan temin edilebilmesine imkan tanınmaktadır.

Doğrudan temin usulü, idarelerin küçük çaplı ihtiyaçlarını diğer ihale usulle­rine tabi olmadan basit biçimde karşılaması için getirildiği halde, çok cüzi alım­larda dahi sözleşme yapılması, Kanunun 10 uncu maddesindeki yeterlik şartlarının aranması, Kuruma sözleşme bedelinin onbinde beşi oranında pay yatırılması gibi zorunluluklardan dolayı, uygulamada istenilen kolaylığın sağlanamadığı görüldü­ğünden; bu madde kapsamında yapılacak alımlarda sözleşme yapılmaması ve Ka­nunun 10 uncu maddesindeki yeterlik şartlarının aranılmaması öngörülmektedir.

(5812/8) 22 nci maddenin (f) ve (h) bendine 5812 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle getirilen değişikliğin gerekçesi: Maddenin mevcut halinde “özel­liğinden dolayı stoklama imkanı bulunmamak” ve “acil durum” koşulları bir­likte aranmakta, bu da stoklama imkanı olmakla birlikte özelliğinden veya belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan malzemeler açısından problemlere neden olmaktadır. Bu nedenle yapılması ön­görülen değişiklikle koşullardan birinin varlığı bu bent kapsamında alım yapıl­ması için yeterli hale getirilmektedir. Yine acil vakalarda kullanılma zorunluluğu bulunan, ancak, o an için hastanede bulunmayan ilaç, aşı, serum, anti-serum, ortez, protez, tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemelerin alımında ge­cikmelere neden olunduğundan bu malzemelerin ivedilikle sağlanarak hastaya zamanında müdahale yapılabilmesine imkan tanınmaktadır.

Tasarının 8 inci maddesi; 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişiklikte, kan ve kan ürünlerinin de metne eklenmesi, anlatıma açıklık ka­zandırılması, ayrıca fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslar arası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımlarının da bu madde kapsamına alınarak, kamu kurum ve kuruluşlarının bu konudaki sorunlarının aşılması amacıyla düzenlenerek kabul edilmiştir.

(5020/28) 22 nci maddeye 5020 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle eklenen (h) bendinin gerekçesi: Tasarıya, 4353 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde Ha­zine Avukatlarına yurt dışındaki Devlet davaları ile tahkim davalarının takip ve savunulması hususunda verilen yetkinin yanında, çok önemli ve istisnai sebep­lerle Türk ve Yabancı uyruklu avukatlardan da 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanunun 30.07.2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile değişik 22 nci maddesinin (h) bendi gereğince doğrudan, ancak 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddesinde öngörülen koşullarda hizmet satın alınması imkânı sağla­mak amacıyla 32 nci madde ilave edilmiştir.

(5763/35) 22 nci maddeye 5763 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle eklenen (ı) bendinin gerekçesi: İŞKUR tarafından, bir mesleği olup bu meslekte niteliğini geliştirmek isteyen işsizlere, bir mesleği olduğu halde iş piyasasının gerekleri ne­deniyle istihdam imkanı az olan işsizlere, herhangi bir mesleği olmayan işsizlerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde yetiştirilmek üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde hiz­met satın alınmaktadır. Bu bağlamda; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hü­kümlerince işsizlik ödeneğinden faydalanan işsizlerin yeniden iş hayatına kazan­dırılabilmesi, yine İŞKUR’a kayıtlı işsizlerden mesleksiz ve/veya yeterli niteliğe sahip olmayan işsizlere mesleki nitelik kazandırılmasına yönelik olarak İstihdam garantili / kısmi istihdam garantili / istihdam garantisiz eğitim hizmetleri satın alınmaktadır. Ancak, söz konusu eğitim hizmeti satın alımlarında aşağıda belirti­len güçlüklerle karşılaşılmakta olup, bu güçlüklerin aşılamaması, işsizler yararına uygulamaya konulacak projelerin hayata geçirilmesini olumsuz etkilemektedir.

1- İhale sürecinde, ihale dokümanının hazırlanması, ilan süresi, ihale dokü­manının değerlendirilmesi, komisyon kararının onaylanması, sözleşmeye davet süreci ve itiraz gibi... Kanuni zorunluluklar, ortaya çıkan eğitim ihtiyacı çoğu zaman planlandığı şekilde yapılamamakta, çoğu zaman da söz konusu sürecin uzun zaman alması nedeniyle karşılanmasını mümkün kılmamaktadır.

2- İhalenin, açık ihale usulüyle yapılması nedeniyle genellikle en düşük tek­lifi veren istekliye iş ihale edilmekte, ancak konu eğitim hizmeti olması hasebiyle çoğu zaman bu durum eğitimin kalitesinden taviz verilmesine neden olmaktadır.

3- İsteklilerin Kamu İhale Mevzuatı gereği taşıması gereken kriterleri yeri­ne getirmekte zorlanmaları nedeniyle pek çok ilde ihaleye teklif veren isteklinin olmayışı, vb. (Örneğin; Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversiteler, gibi mesleki eği­tim veren kurumlar İhale Kanununda istenen belgeleri temin etmeleri mümkün olmadığı için ihaleye teklif verememektedir.) nedenlerden dolayı eğitim hizmeti satın alımında sıkıntılar yaşanmakta, işsiz kalan işsizlerin iş gücü piyasasına katılmaları zorlaşmakta ve işsizlik artmaktadır.

4- Taşra teşkilatımızda yeterli nitelik ve nicelikte personelin olmayışı nede­niyle ihalelerin yapılmasında zorluklarla karşılaşılmaktadır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, İŞKUR’un işgücü piyasasında daha etkin ve verimli çalışabilmesi, nitelikli iş gücü yetiştirerek taleplerin karşılanabilmesi için; işsizliğin önlenmesine yönelik mesleki eğitim hizmeti satın alınmasına yö­nelik hizmet alımlarının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen hizmet alımı yöntemlerinden biri olan doğrudan temin kapsamında alınmasının hizmet alımı prosedürünü kolaylaştıracağı ve bu durumda daha fazla işsize mesleki eği­tim verilmesine olanak sağlanacaktır.

(5812/8) 22 nci maddeye (i) bendi eklenmesine yönelik olan 5812 sayılı Kanunun 8 inci maddesine önergeyle getirilen eklemenin gerekçesi: Yüksek Seçim Kurulu ile İl Seçim Kurulu Başkanlıklarının kendilerine verilen görev ve yetkileri zamanında ve etkin bir şekilde kullanarak seçimlerin sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen, seçim dönemi bitmeden önce yapılacak olan genel veya mahalli seçimler ile ara seçimler veya Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması durumlarında, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacak olan bazı mal ve hizmetlerin alımı ile mahalli seçimlerde İl Seçim Kurulu Baş­kanlıkları tarafından yapılacak olan oy pusulası basım hizmetinin doğrudan te­min yöntemiyle alınmasına imkân tanınmaktadır.

(6504/1) 22 nci maddenin (i) bendine 6504 sayılı Kanunun 1 inci madde­si ile getirilen değişikliğin gerekçesi: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/i maddesinde; seçim dönemi bitmeden önce seçimlerin yenilenmesine veya ara seçime ya da Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına karar verilen hal­lerde; Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacak filigranlı oy pusulası kâğıdı ve filigranlı oy zarfı kağıdı alımı ile oy pusulası basım hizmeti alımı, mahalli seçim­lerde ise İl Seçim Kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımının doğrudan temin yolu ile yapılabileceği hususu düzenlenmiştir.

Söz konusu maddeden anlaşılacağı üzere, sadece suresinden önce yapılan seçimlerde filigranlı oy pusulası kâğıdı ve filigranlı oy zarfı kağıdı alımı ile oy pusulası basım hizmeti alımı ile sınırlı olarak doğrudan temin yolu ile hizmetin alınabileceği açıklanmıştır.

Süresinde yapılan seçimler için (Örneğin: milletvekili genel seçimleri, mahalli idareler genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi) seçim malzemeleri alımları (oy sandığı, oy verme kabini, oy verme mühürleri ve seçimlerde kullanılan her türlü kırtasiye) kamu kurum ve kuruluşları adına merkezi satın alma işlevini yürüten Dev­let Malzeme Ofisi aracılığı ile satın alma işlemi yürütülmekte ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda alımı yapılmaktadır. Eşik değerler göz önü­ne alındığında ihale yöntemlerinden açık ihale yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca, yine süresinde yapılan seçimlerde birleşik oy pusulasının basımının seçim takvimine göre siyasi parti ve bağımsız adayların kesinleşme tarihinden sonra milletvekili genel seçimi için Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca, mahalli idareler seçimleri için il seçim kurulu başkanlıkları tarafından bastırılması ge­rekmekte olup, seçim takviminde bu süre 20-22 gün ile sınırlıdır. Suresinde yapı­lan seçimlerde; seçim malzemeleri alımları, filigranlı oy pusulası kağıdı ve filig­ranlı oy zarfı kağıdı alımı ile oy pusulası basım hizmeti alımı ihalelerinde sıkın­tılar yaşanmakta olup, söz konusu alımlar için yapılacak olası bir açık ihalenin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre sonuçlanması 90-120 gün sürmektedir.

2011 yılında yapılan milletvekili genel seçimlerine münhasır olarak seçim malzemelerinin ivedilikle temin edilmesi hususunda, 6111 sayılı Kanunla; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa eklenen Geçici 13. madde ile o yıla ait olmak üzere geçici madde işletilmiştir.

2014 yılı içinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde (2 nci tur ihtimali de gözetilerek) yurt dışında yaşayan seçmen vatandaşlarımıza temsilciliklerde veya kiralanarak tahsis edilecek mahallerde sandık kurmak suretiyle, oylarını kullan­maları sağlanacağından, yurtdışı ve yurtiçi seçim harcamalarında beklenmeyen durumlarla karşılaşılması olasılık dâhilindedir.

Bu itibarla; 2014 yılı içinde yapılacak mahalli idareler genel seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimi ve devamında yapılacak müteakip seçimlere ait seçim malzemelerinin seçimlere hazırlık dönemi ile seçim takvimi süresinde ivedilikle temini bakımından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/i maddesinde teklifi­miz doğrultusunda bir değişikliğin yapılmasında fayda görülmektedir. 


*Kamu İhale Kurumu’nun 2017/1 sayılı Tebliği ile 21/01/2017 tarihli ve 29955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup 01.02.2017 – 31.01.2018 dönemini kapsamaktadır.

.

Facebook Yorumları

Emlak8
24.09.2020
Temel haklar ayaklar altında iken AB
22.09.2020
Lütfen gider misiniz Mr. Erdoğan
19.09.2020
Başarılı gençlerin Erdoğan’a ağır cevabı
16.09.2020
Bir ada hikâyesi
15.09.2020
Sapır sapır dökülen bir muhafazakârlık
13.09.2020
Yunanistan Erdoğan’a minnettardır
9.09.2020
1 YM beş K ne demek?
8.09.2020
Milli meselelerde hep birlikte hareket etmek
6.09.2020
AB yaptırımlarının muhtemel boyutları
2.09.2020
Bu ne biçim dil?: Mustafa Şentop, Ahmet Hakan, Süleyman Soylu
1.09.2020
KHK durumumun ilamı ve bir fahri doktora
29.08.2020
Özgürlük mü, doğal gaz mı daha çok büyütür?
25.08.2020
Eksen ne demek?
24.08.2020
Yolsuzluk meselesinin esas önemli yanı
23.08.2020
Müjde müjde mi? (Korktuğumuz başımıza mı geliyor?)
21.08.2020
Geldiğimiz nokta ve bir anı
20.08.2020
Sevsinler bu Osmanlıcıları
19.08.2020
Joe Biden haklı desem…
15.08.2020
Bir devlet skandalı ya da rezaleti
12.08.2020
Sanki……..
9.08.2020
Euro, Dolar neden yükseliyor?
5.08.2020
İlahiyat fakülteleri
1.08.2020
Ruh ikizimiz Polonya
27.07.2020
Cihat Yaycı, uluslararası ilişkiler, avukatlık ve hakimlik
25.07.2020
Her şerde bir hayır vardır
23.07.2020
Başka hiçbir medeni ülkede böyle şey olmaz
21.07.2020
Yalan rüzgarı
20.07.2020
Vekalet savaşları ve innovasyon
15.07.2020
Ayasofya meselesi bir İstanbul meselesidir
11.07.2020
TBMM ne işe yarıyor?
7.07.2020
Erken seçim yapma ve yapmama riskleri
5.07.2020
Türkiye’de ve Fransa’da enflasyon
1.07.2020
Fransa eski Başbakanı Türkiye’yi fena halde kıskanıyor
30.06.2020
YKS saçmalığı
29.06.2020
Canan Kaftancıoğlu’nun tweetleri
24.06.2020
İstanbul’da taksi meselesi
23.06.2020
Polonya TRT’si
21.06.2020
Ayasofya: Bir taşla dört kuş vurmak
17.06.2020
Irkçılığın gelebildiği yerler
16.06.2020
Bu soruların cevabını ne zaman öğreneceğiz?
14.06.2020
İşsizlik, TÜİK ve bir şahsi öneri
8.06.2020
Teknokrat Babacan, siyasetçi Babacan
4.06.2020
RTÜK ve BİK (Basın İlan Kurumu)
2.06.2020
Cumhuriyet, Demokrasi ve hukuk devleti
29.05.2020
Genelkurmay Başkanı neden ortalarda yok?
27.05.2020
Siyasi Partiler Kanunu ve siyasi ayıp
24.05.2020
Darbeye karşı olanlar demokrasiden yana mı?
21.05.2020
Siyasi yönetim meşru mu?
19.05.2020
Temel kanun anayasal bir kavram olmalı
14.05.2020
RTÜK ve ahlak bekçiliği
7.05.2020
İsim sosyolojisi ve siyaset
3.05.2020
Küreselleşmenin bir başka boyutu
29.04.2020
Milli egemenlik, tam bağımsızlık
28.04.2020
Adalet Bakanına açık çağrı
26.04.2020
Belediyelere paralel devlet demek cehalettir
21.04.2020
‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyası
18.04.2020
Davutoğlu’nun devlet sorumluluğu (!!!)
14.04.2020
‘Son on sekiz senedir…’ diye söze başlayan muhalefet
12.04.2020
Egemenlik milletindir ama…
9.04.2020
İnfaz kapsamına girmeyecek gazeteciler, yazarlar, öğretim üyeleri
8.04.2020
Türkiye’de bağışla para toplanabilir mi?
4.04.2020
İnfaz kanunu bir fırsat olsun
1.04.2020
Eeeeey Savcılar, nerelerdesiniz
31.03.2020
Krizlerde yönetici beşeri sermaye sıkıntısı
29.03.2020
Muhalefet ve silinecek şirket borçları
25.03.2020
İstihdamın mukayeseli sektörel dağılımı
24.03.2020
Sorun global ama çözüm ulusal mı?
22.03.2020
2019 istihdam durumu
19.03.2020
Dış politikada nelere ve kimlere şaşırıyorum?
16.03.2020
Koronavirüs, liseler, uzaktan öğretim
14.03.2020
Ad Hoc siyaset
11.03.2020
Pozitif sapma (!) ve 18 sene sonra işsizlik
10.03.2020
Erdoğan’ın Brüksel macerası
7.03.2020
Arınç ‘Testiyi çatlatmayın, mahrem’ derken kime ne demek istedi?
4.03.2020
Bakan Berat Albayrak ve kamusal bir tehlike
3.03.2020
Sıkışan Türkiye, hukuk ve CHP
3.03.2020
Erdoğan küreselleşme çağının Enver Hoca’sı mı oluyor?
1.03.2020
Yemin ediyorum, bu Suriyeliler geri zekalı
27.02.2020
Erdoğan adım adım geriliyor mu?
25.02.2020
Artı Gerçek sitesinde dört ayrı haber
23.02.2020
Bu emirler nereden geliyor?
19.02.2020
Gezi kararı hukuki mi?*
18.02.2020
Rant vergisi geliyor
16.02.2020
AKP’nin oyu neden hala yüzde otuz beşin üzerinde?
11.02.2020
Felaketler ve ifade özgürlüğü
10.02.2020
Sözde modern ve sözde muhafazakarların ortak hataları
8.02.2020
Gezi davasında daha az konuşulan bir konu
5.02.2020
Verilen mesajları anlamamak
4.02.2020
Hazine ve Maliye Bakanlık portalı: Gülelim mi, ağlayalım mı?
1.02.2020
Erzurum kayak tatili ve imar barışı(!)
29.01.2020
Canavar sıralaması
28.01.2020
Siyasette üçüncü ittifak seçimlerde hayati
26.01.2020
Bu tutarlılığa şapka çıkarılır
23.01.2020
İBB’nin Yerel Yönetimler Raporu
22.01.2020
Fransa’da elektrikli araba piyasası
20.01.2020
Cemevleri kaosunda kozmik manzara
19.01.2020
Çetin Altan’ın devlet ve cinayetler-kayıplar konusundaki görüşü
15.01.2020
Küresel ekonomi, biz ve yüzde hesabı
14.01.2020
Halkın yarıdan fazlası AB’den yana
12.01.2020
Bir Macar hikâyesi
9.01.2020
Biraz da gülelim: Enflasyonla böyle mücadele edilir işte
7.01.2020
Restorasyon nasıl olacak (olabilecek mi)?
6.01.2020
Libya, AB ve Kıbrıs
29.12.2019
Yerli araba yanlış tartışılıyor
27.12.2019
Hani vergi reformu yapılacak idi?
25.12.2019
Devlete sadakat ne demek?
22.12.2019
Kara para, yolsuzluklar, uyuşturucu, demokrasi, hukuk ve büyüme
19.12.2019
Kara para kaderimiz mi?
18.12.2019
Simit Sarayı ve kamu parası
16.12.2019
Papa Vatikan'da yolsuzluğu kabul etti, peki..
14.12.2019
Sayın Cumhurbaşkanının şu ifadesine bir bakın lütfen
11.12.2019
CHP’li belediyeden cemevine ibadethane statüsü
10.12.2019
Bir haber maalesef Türkiye gibi
8.12.2019
PISA, biz ve çok sıkıntılı bir konu
3.12.2019
Yalandan kim ölmüş
1.12.2019
Fitch yine piçliğini yaptıdan Fitch-Piç sevgisine
27.11.2019
ATEX yönetmeliği, termik santral filtreleri, dindarlar, milliyetçiler, çıkar ilişkileri
26.11.2019
27 Nisan muhtırası ve Ergenekon
23.11.2019
Kılıçdaroğlu bu sözleri kime söyledi?
20.11.2019
Erdoğan’ın muktedir olamama serencamı
19.11.2019
Eski dostumuz Erdoğan’a bir kıyak yapalım
17.11.2019
Diyanet’in kamu spotu ve son işsizlik göstergeleri (Taş fırın erkekler memleketi)
15.11.2019
Avrupa’nın 2019’da en düşük büyüyen ekonomisi Türkiye ekonomisi: Neden?
13.11.2019
Avrupa’nın 2019’da en düşük büyüyen ekonomisi Türkiye ekonomisi: Neden?
12.11.2019
AKP Programında kamu yönetimi, yerel yönetimler ve kayyımlar
11.11.2019
Meselenin özü değerler sistemi
9.11.2019
Diyanet ABD’ye bilgi ve görgü için eleman gönderecekmiş
7.11.2019
Prof. Mehmet Altan’ın yargı serencamı: Ağırlaştırılmış müebbetten beraate
5.11.2019
29 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde dualı resepsiyon
4.11.2019
Bu hataların siyasi ve ekonomik bedelleri çok ağır olacak
31.10.2019
Vergi anti-reformu
30.10.2019
Türkiye, tarih, arkeoloji ve ‘iki çanak çömlek’
29.10.2019
Dört sene kaldı: Büyük başarısızlık kapıda
28.10.2019
Vergi anti-reformu
27.10.2019
Suriye, kürt meselesi, kayyımlar, Mızraklı ve ekran tipleri
23.10.2019
İmamoğlu acaba bu araştırmaları izliyor mu?
22.10.2019
AKP’nin paçalarından ilkesizlik akıyor
21.10.2019
Sorun bizde mi, Türkiye Devletinde mi?
20.10.2019
Türkiye’den çok vahim manzaralar
17.10.2019
Devlet, Kürt meselesi ve silahın meşruiyeti
16.10.2019
Ekonomi Nobelinin düşündürdükleri
15.10.2019
Askerî müdahale devam ederken devlet basını ve muhalefet
13.10.2019
Kimlerin çocukları askere gitmiyor?
9.10.2019
Savaş, başka çözümler ve bütçe
8.10.2019
Çok vahim bir gelişme: Diyanet’in 5 Ekim genelgesi
7.10.2019
Neden olmasın?
2.10.2019
Güvenli bölgede yapılacak konutların akla getirdiği sorular
1.10.2019
Berat Albayrak’ın YEP sunumunda neler yok?
30.09.2019
Türkiye mi Polonya, Polonya mı Türkiye?
28.09.2019
Cumhurbaşkanı, Anayasa 138, Demirtaş, yüksek yargı, hukuk fakülteleri, barolar, vs.
22.09.2019
Yerli araba sevdası ve yanlışlar
16.09.2019
Liselere kısmi açık öğretim modeli önerim
11.09.2019
Diyanet: Sözde sekülerler ve siyasi İslamcıların mutabakatı
26.08.2019
İdari vesayet (Anayasa 127) kavramının yanlışlığı
25.08.2019
Kamu parası, besleme basın, beslemelerin ücretleri
21.08.2019
AKP yine büyük bir siyasi hata yaptı
13.08.2019
Unutulan çok önemli iki konu
11.08.2019
Denizli’deki 6.0 şiddetindeki depremin ekonomi politiği
7.08.2019
Türkiye’de bir Sayıştay ve muhalefet olsa ne iyi olurdu
6.08.2019
Kaz Dağı meselesi galiba sadece bir çevre meselesi değil
4.08.2019
AYM kararına tepkiler bir Türkiye özeti
28.07.2019
İşler çok da kötü gitmiyor, kafayı takmayın
17.07.2019
İki görüntüyü beraber izlemek
15.07.2019
Özgür Özel 15 Temmuz konusunda haklı ama…..
14.07.2019
Türkiye’nin en yeni partisi AKP’dir, nokta
10.07.2019
İntihal
8.07.2019
Merkez Bankası Guvernör değişikliği ne anlama geliyor?
7.07.2019
Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi: Küçük ama çok önemli bir nokta
3.07.2019
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi
2.07.2019
Dış politika, üniversiteler ve Hilal Kaplan
29.06.2019
Türkiye ittifakı saçmalığı
26.06.2019
Cumhurbaşkanı'nın temel sorunu danışmanları (Danışman-dalkavuk farkı)
25.06.2019
Türkiye on sene sonraki intihar psikolojisinden döndü
22.06.2019
İDO seferleri, Apo hamlesi, bir lise anım ve AKP’lilerin bir kısmı
19.06.2019
Burası çok önemli: Maliye battı
18.06.2019
Kasaba devleti miyiz?
18.06.2019
23 Haziran sonrası için bir program önerisi
16.06.2019
Artan şehit sayısı ve askerî vesayet
12.06.2019
Reyhanlı’da IŞİD cenazesi ve taziye çadırları
11.06.2019
Devletin valisi olmaz
10.06.2019
Türkiye’nin çöküş belge programı
5.06.2019
Erdoğan’ın kendi seçmeniyle kurduğu (!) garip ilişki
4.06.2019
Küçülme oranı, İSO’nun 500 firması ve temel mesele
1.06.2019
Büyüme (küçülme) ve 23 Haziran seçimleri
29.05.2019
Eski Türkiye ve kamu bankaları
28.05.2019
Bıkkınlık getiren 'yetmez ama evet' meselesi
27.05.2019
AKP’nin en büyük zararı: Kurumlar çöktü
26.05.2019
Binali Yıldırım’ın oğlu ile ilgili yanlışlar ve doğrular
23.05.2019
Kişisel gelişimden 'sözde terör örgütü'ne
21.05.2019
Gelinen yer çok endişe verici: Tarım haberlerine yasak
19.05.2019
Bütçe açığı çok vahim
16.05.2019
'Tam bağımsız Türkiye' ne demek?
14.05.2019
Hazine, bütçe ve ihtiyat akçesi aktarımı
12.05.2019
TÜİK, YSK’laşır mı? (Ekonomi ve seçimler)
8.05.2019
Erdoğan, YSK üzerinden tarihî bir hata yaptı
7.05.2019
Vatansever, yurtsever ne demek?
6.05.2019
CHP ne yapacak, ne yapmalı (bence)
2.05.2019
Venezuela meselesi
30.04.2019
YSK nihai kararını en çok kim bekliyor sizce?
28.04.2019
Bir 28 Şubat klasiği ve AKP’nin geldiği nokta
24.4.2019
2023 hedefleri diye bir şey vardı, ne oldu bu hedeflere?
23.4.2019
Devletin ve basının tuhaf dili
22.4.2019
Milli birlik ve beraberlik, Türkiye ittifakı ne demek?
21.4.2019
Bu devlet komplo teorilerinin temel kaynağı
18.4.2019
Türkiye devleti yönetilemiyor
16.4.2019
İstanbul herkes için bir imtihan olacak
15.4.2019
31 Mart seçimlerinden sonra AKP reform yapamaz
10.4.2019
Yahudi halkı, Netanyahu ve beka
9.4.2019
Seçimler, ekonomi ve kurumlar
7.4.2019
Temsilde etkinlik
4.4.2019
CHP’li ve HDP’li belediyeleri zor günler bekliyor
3.4.2019
Seçim sonrasının düşündürdükleri
31.3.2019
Beka ve ekonomi gündemleri tesadüf değiller
27.3.2019
Spekülasyon yasal ve meşrudur Sayın Erdoğan (futbol ve siyaset)
25.3.2019
Kurumlar çok önemli ama...
20.3.2019
Korkunç şeyler oluyor
19.3.2019
2019 Şubat bütçe gerçekleşmelerinin düşündürdükleri
17.3.2019
Şu Rabia sloganını anlayan var mı?
13.3.2019
Beyaz oy ve vicdanlar
10.3.2019
Çin füzeleri ve milli egemenlik
6.3.2019
Bir hukuk devletinin Kürt meselesinde tavrı ne olmalı?
3.3.2019
Yine meyve sebze rezaleti, bir alıntı ve bir okur mektubu
26.2.2019
Gül ve Babacan yeni bir parti mi kuruyorlar, yoksa…
25.2.2019
CHP hemen kapsamlı ve uzun vadeli bir siyaset planı açıklamalı
23.2.2019
Ekonomide işler daha da kötüleşiyor
19.2.2019
AKP’nin seçim popülizmini ticari bankalar finanse ettiler
17.2.2019
Rusların, Avrupalıların yemediklerini çocuklarımız mı yiyor?
13.2.2019
İstanbul (2) ve 31 Mart seçimleri
12.2.2019
İstanbul (1)
11.2.2019
Tanzim satışlar ve tarım fiyatları
6.2.2019
Sandıklardan AKP, CHP, HDP, MHP değil vicdan çıkmalı
5.2.2019
Devletin resmî dini olmaz olur mu?
3.2.2019
Türkiye’nin çok temel bir özelliği: Sorun çözememe
30.1.2019
Bir kez daha: Tarladan marketlere tarım fiyatları
29.1.2019
Kılıçdaroğlu’nun Bursa’da yaptığı konuşma (tank palet fabrikası konuşması)
27.1.2019
Siyasi tartışmalarda verginin önemi
23.1.2019
İki ülke ve eğitim: Türkiye, Fransa
22.1.2019
Tarım fiyatları artışında neden şampiyonuz?
15.1.2019
Türkiye yeni ve kötü bir dengeye mi koşuyor?
13.1.2019
Baştan aşağı yanlış, zimmet çıkarmak lazım
8.1.2019
Türban meselesi ve Deniz Çakır olayı
2.1.2019
2019 inşallah daha iyi olur ama…
27.12.2018
Borsanın düşüşü, Metin Akpınar ve Erdoğan’ın anlayamadığı
24.12.2018
Türkiye tercihini yapmalı: S-400’lerin ekonomi politiği
23.12.2018
Yerel seçimler ve asfaltın kilometre maliyeti
18.12.2018
Erdoğan’a karşı basın ne yapabilir?
16.12.2018
Sistem yürümüyor, görmüyor musunuz?
12.12.2018
Büyüme çöküyor, cari fazla başlıyor
9.12.2018
Yakalanan en büyük eroin miktarı, Van ilimiz, uyuşturucu baronu Zindaşti ve hâkim ataması
6.12.2018
Fransa’yı örnek alalım mı?
4.12.2018
Ekonomi politik tabiri geri döndü
2.12.2018
Kendi içini koruyan devlet geleneği
28.11.2018
Doğrudan yabancı yatırım, iddialı bir hedef ve gerekleri
27.11.2018
Sayıştay meselesi
24.11.2018
Soğan stokçuluğu, iktisat ve Maliye Bakanımız
22.11.2018
Büyük hukuk ihlallerine 'Bu bizim iç işimizdir' denebilir mi?
20.11.2018
Bir orgeneral böyle bir yanlış yapabilir mi?
17.11.2018
Sanayi üretimi düşerken cari açık da düşüyor ve çok önemli öğretim üyeleri gözaltına alınıyor
14.11.2018
Kriz geçti mi, ne yapılabilir?
13.11.2018
Bizde yerel seçimler göstermeliktir
10.11.2018
Beyin göçü, AKP, nitelikli eğitim ve Orhan Pamuk
7.11.2018
Tarım fiyatlarının enflasyona etkisi
6.11.2018
Enflasyon analizlerimiz doğru mu?
31.10.2018
Bütçe gerekçesi üzerinden biraz magazin
30.10.2018
Mali kural, anayasal iktisat ve yapısal reformlar
28.10.2018
Ertuğrul Özkök’ün Ara Güler yazısı
24.10.2018
Türkiye’nin devlet merkezli iki meselesi çözülemiyor
23.10.2018
Andımız meselesi (!) ve Türkiye
21.10.2018
Dünyanın en büyük ekonomileri geyiği
17.10.2018
Somut meseleler konuşmak ve AB
16.10.2018
AB için Trexit referandumu büyük bir şans olabilir
13.10.2018
Nobeller, üniversitelerimiz, liselerimiz
11.10.2018
2008 krizi bugünün dünyasını açıklıyor mu?
9.10.2018
İki yönetim faciası aynı haftaya sığdı
8.10.2018
Saçma sapan bir McKinsey tartışması
7.10.2018
Enflasyon devlet başarısızlığıdır
3.10.2018
Pakistan’a ATAK helikopterleri satışı ve Fransa’nın Karaşi dosyası
2.10.2018
Torunlar davası, AKP ve AKP’nin hukuktan kopuşu
26.9.2018
Başbakan Erdoğan’ın 2023 hedefleri ne aşamada?
26.9.2018
İmam-hatip okullarında sorun nerede?
24.9.2018
Yeni Ekonomi Programı (OVP) ölü doğdu ama nedeni var
19.9.2018
Türkiye’nin temel eğitim problemi nedir?
18.9.2018
ABD’de bir basın müzesi
16.9.2018
Varlık Fonu meselesine bir de Resmi Gazete'den bakalım
12.9.2018
Hazine’nin ekonomi sunumları ve öğrettikleri
11.9.2018
Beni üzen meselenin basitliği
10.9.2018
Çöken kurumlar ve üniversitelerde boş kontenjan
5.9.2018
Vergide kaynakta kesme tartışması
3.9.2018
Kurlarda yabancı parmağı ve Türk Telekom
1.9.2018
Ticaret Bakanımız böyle buyurdu: Zam yapanın ensesindeyiz, stokçular var
29.8.2018
Ekonomik ve siyaset/hukuk göstergeler seçimi
27.8.2018
Yerel seçimlerde temel mesele nerede?
25.8.2018
Dünyayı yanlış okumak
22.8.2018
Haberleri yan yana koyduğunuzda
20.8.2018
Kimse meselenin özünü tartışmak istemiyor
18.8.2018
Üretimi arttırma efsanesi
15.8.2018
Ne zaman uyanmalı idik?
13.8.2018
Sutton yasası ne demek?
8.8.2018
Böyle başa böyle traş
6.8.2018
Erdoğan’ın yepyeni müttefikleri
4.8.2018
Kötü yönetim ne demek şekilde görebilirsiniz
1.8.2018
Sandık demokrasisi, hukuk devleti yokluğu, cari açık
31.7.2018
Tarikatlar tartışması ve yanlış bir devlet anlayışı
28.7.2018
Siyasi iktidara naçiz bir hatırlatma
25.7.2018
Son bir haftanın Türkiye konuları: Çok korkutucu bir durum
23.7.2018
Karadağ (Montenegro) olamadık. (Montenegro’da hakimler var)
22.7.2018
ABD’nin açtığı ticaret savaşları hem ABD’yi hem dünyayı fena vuracak
18.7.2018
Akılsızlığın bir sonu var mı gerçekten?
16.7.2018
Kamu borçlarında bir sorun var mı?
14.7.2018
Yüzde altı büyüme, düşük faiz, güçlü TL
11.7.2018
Yangınların, trafik, tren kazalarının, maden göçüklerinin, iş kazalarının ekonomi politiği
9.7.2018
Aynı kap ve KHK’lar
7.7.2018
Yeni Anayasa ve unutturulan en temel konular
4.7.2018
Erdoğan ve AKP kimlerin heykelini dikmeli?
2.7.2018
Baskıcı rejimler ve kurumların çöküşü
30.6.2018
Hukuk, demokrasi ve seçimlere katılım oranı
27.6.2018
Siyaset-hukuk-futbol
26.6.2018
Seçmenler ve dolaysız vergi mükellefiyeti
24.6.2018
Erdoğan ve Cumhur İttifakı kazanırsa ne olur?
20.6.2018
Erdoğangiller, dünya ve Türkiye
18.6.2018
Eğer haber doğru ise Sayıştay açıklama yapmalı
16.6.2018
Oyumu nasıl kullanacağım? (tercih sapması)
13.6.2018
Ekonomik gelişmeler ve Erdoğan’ın klasik tepkisi
11.6.2018
Dökülen Türkiye kurumları ve liselere geçiş sınavları (LGS)
9.6.2018
Dökülen Türkiye ve bedelli askerlik
6.6.2018
Paçalardan akan ilkesizlikler
4.6.2018
Yerli araba komedyası ve yolsuzluk ihtimali
3.6.2018
Seçimlere giderken neleri konuşmuyoruz?
30.5.2018
Vesayet kurumları aşığı AKP
28.5.2018
Cemevleri ve alevi meselesi
26.5.2018
Fransız Rabiası
23.5.2018
Bu sefer de devlet bankacılığı skandallarına değinelim
21.5.2018
TRT, CHP, muhalefet
19.5.2018
Her Cumhurbaşkanının bilmesi gereken ilk şey
16.5.2018
İmar affı, Boğaziçi öngörünüm, DOKUZ MAHALLE ve milliyetçi muhafazakarlık
14.5.2018
Altı aday arasından Erdoğan çıkarsa
12.5.2018
Eski Türkiye’nin kralına geldik
10.5.2018
Bizim sağ partiler neden böyle?
7.5.2018
Erdoğan’ın gerçek rakibi vicdanlar
2.5.2018
Özel okulculuk, vakıf üniversiteleri
30.4.2018
Davaya ihanet, mesleğine ihanet
25.4.2018
Sevsinler bu nitelikli liseleri
23.4.2018
İki söyleşi, Cumhurbaşkanları, gazeteciler
19.4.2018
Neden çok erken, hatta baskın seçim?
16.4.2018
Kürt meselesi (74266) ne oldu?
8.4.2018
Bekir Coşkun
4.4.2018
Fransa’da zorunlu eğitim 3 yaşında başlayacak ama…
2.4.2018
Milletin değerleri
28.3.2018
Üniversitenin olumsuz sürekliliği
26.3.2018
Edep ve hukuk
21.3.2018
O trafik polisini İstanbul Milli Eğitim Müdürü yapsalar keşke
19.3.2018
Yatırım ortamı ne demek?
15.3.2018
Derecelendirme kuruluşları ne iş yaparlar?
13.3.2018
Yargılanmalılar
28.2.2018
Eğitim sistemi bütünüyle çarpık
26.2.2018
Erke dönergeçten kamu vicdanı ölçümetresine
21.2.2018
Eğitime önce sayısal bir bakış
19.2.2018
Amerikancılık mı, avrasyacılık mı?
14.2.2018
Rektörlere bak, yükseköğretimi anla
12.2.2018
Dünya eskiye dönüyor
7.2.2018
Çöken bir eğitim sistemi
5.2.2018
Korkunç bir haftayı daha geride bıraktık
3.2.2018
Futbolde hedef koymak
31.1.2018
İmam Hatip okulları meselesi
29.1.2018
21-b, hukuk devleti, basına sansür ve işin özü
27.1.2018
Futbolda kurumsallaşamama problemi
24.1.2018
Eğitimin saçma sabiteleri
22.1.2018
Fabrika ayarları ve milli gelir
20.1.2018
Bu işte bir tuhaflık yok mu?
17.1.2018
Üniversiteler badem bıyık hücumuna uğrayacak
8.1.2018
Bacak kırarak uyuşturucu ile mücadele
6.1.2018
Memur maaşları skandalı
26.12.2017
İki yeni KHK ve 29 Temmuz 1931 tarihli Resmi Gazete
24.12.2017
Çöken kurumlar, Galatasaray ve Fatih Terim
16.12.2017
Bu kurumsal yapı en büyük derdimiz
12.12.2017
Kavram kargaşası
10.12.2017
Yolsuzluklar, rüşvetler ve Kudüs’ün kudsiyeti
5.12.2017
Maliye Bakanımız çok mu zengin?
21.11.2017
90’lara çoktan döndük bile
18.11.2017
Atatürk, Atatürkçülük ve hukuk
11.11.2017
Paradise papers meselesi nedir, ne değildir?
7.11.2017
Yerli otomobil, teknolojik dışsallık, Şemdinli ve şeytanla mücadele
31.10.2017
AİHM ve totaliter rejimler
29.10.2017
İhale meselesinin en az konuşulan boyutu
24.10.2017
Kamu ihaleleri skandalları
22.10.2017
2017 Ekim Türkiye manzaraları
18.10.2017
Negatif sıfır, normal sıfır, pozitif sıfır
10.10.2017
Bu tutarlılığa ancak şapka çıkarılır
7.10.2017
Soydaş Türkmen ne demek?
3.10.2017
AB’ye ihtiyacımız her zamankinden fazla
1.10.2017
Diyanet ve modernistler skandalları
26.9.2017
Tarım meselemiz
23.9.2017
Üniversite kontenjanları neden boş kaldı ve kalacak?
19.9.2017
Kızınızı kimlere asla vermeyin
16.9.2017
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsünün ve Kılıçdaroğlu’nun Türkçesi
3.9.2017
Kan donduran haberler
29.8.2017
Nereden çıktığı belli Çin, Rusya aşkı
26.8.2017
Çok anlamsız bir tartışma daha: İki Türkiye, tek Türkiye
22.8.2017
Basında yandaş maaşlarına Sayıştay denetimi olabilir mi?
18.8.2017
Bu işte bir tuhaflık yok mu?
15.8.2017
Çok anlamsız bir laf: “Dinin doğru yorumu”
12.8.2017
Türkiye ve AKP’liler
8.8.2017
Kamu alımları sistemi
1.8.2017
Şu “devletin valisi” lafı
29.7.2017
Nedir bu yardımcı doçentlik meselesi?
25.7.2017
Çalışma istatistikleri ve az konuşulan çok ciddi sorunlar
23.7.2017
Cihat matematikten önemli dersen işte böyle olursun
22.7.2017
Fransa’da yaşanan komutan krizi
18.7.2017
İçinde Türkiye’nin adı geçmeyen bir Türkiye yazısı
15.7.2017
Utanmasını bilenler için işte utanç belgesi
11.7.2017
Sayın Cumhurbaşkanı meseleyi çok güzel özetlemiş
8.7.2017
Kamu parası: laiklik, İmam-Hatipler, İlahiyat fakülteleri, Diyanet, TRT, AA
5.7.2017
Türkiye neden hukuk üretemiyor ve iki Türkiye
1.7.2017
Bir günde gözüme ilişen haberler ve ülkemiz
27.6.2017
Hukuk, siyaset, futbol
24.6.2017
Fi’yi izlediniz mi?
20.6.2017
Erdoğan’ın korumaları, ABD Anayasasının 1. eki ve Abdülhamit
17.6.2017
Dört akçeli konu dördü de fena halde siyasi
13.6.2017
Laiklik komedileri: Osman Baydemir fezlekesi
6.6.2017
Cumhuriyet’te Çiğdem Toker gazeteciliği
3.6.2017
Muhafazakarlığa değil ama bizim sözde muhafazakarlara kafayı çok taktım
30.5.2017
Bütçe açıkları-Hazine işlemleri
27.5.2017
Kontrollü darbe ve mantık
23.5.2017
Korkunçluklar ve komiklikler
21.5.2017
Sözde uluslararası ilişkiler(ciler), değerler sistemi, masa düzeni
16.5.2017
Dijital devrimin en büyük geçici siyasi meselesi
13.5.2017
İslamcılık, Kadir Topbaş’ın damadı ve Silopi faciası
9.5.2017
Yabancı parça ve devletin doğru bilgi tekeli
7.5.2017
Yeniden ve ısrarla kayıtsız şartsız AB üyeliği ve normları
3.5.2017
Milliyetçilik, muhafazakarlık ve dindarlık
30.4.2017
Şark kurnazlığı ile ne kadar mesafe alınır?
25.4.2017
Referandum sonrası
16.4.2017
Referandum sonrası ve basketbolda başarı
11.4.2017
Liberal demokratlar nerede?
8.4.2017
Yüksek yargıçların meşruiyeti
5.4.2017
16 Nisan 18 maddenin değil, vicdanların referandumu
2.4.2017
Bu ahlak meselesi aklımı çok karıştırıyor
28.3.2017
Güçlü iktidar- Gelir Vergisi Kanunu
26.3.2017
Anayasa, temel haklar ve başkanlık sistemi
21.3.2017
Danışmanlık ya da danışmanlar komedyası
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıEmlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive