Roni MARGULIES

Marksist.orgBookmark and Share

Ulus-devlet ve demiryolları


17.7.2018 - Bu Yazı 1520 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Cumhuriyet'in ilk yıllarından söz ederken İsmet İnönü anılarında şöyle der:

"İçinde bulunduğumuz meseleler dediğimiz zaman, bunların hepsini bir anda saymaya imkân yoktur. En başta, bir defa memleket fiziksel bir bütünlük içinde değildi. Her tarafın birbiri ile irtibatlı olduğu bir bütünlük yoktu. Her mevsimde memleketin içinde dolaşamıyorduk. Daha muharebe zamanında bu irtibatsızlık çok insanın zihnini ve hayalini aciz bırakan güçlükler göstermişti. Demiryolu yapılmadan memleketin ne emniyetinin, ne idaresinin bütünlüğünü sağlayamayacağımız kanaati sarsılmaz bir hâldeydi." (Hatıralar, İsmet İnönü, haz. Sabahattin Selek, Bilgi Yayınevi, 2006, s. 529.)

Birkaç yıl sonra İnönü, Dersim ile ilgili olarak şu yorumda bulunur:

"Dersim meselesini nihayet demiryolu halletti. Bölgenin güneyinden, kuzeyinden demiryoluna kavuşturulmasından sonra, memleketin herhangi bir yerinde olacak bir asayişsizlik hareketi ile Dersim'de olacak asayişsizlik hareketinin hiçbir farkı kalmadı. Dersim'i bu muvasala [ulaşım] imkânı kurtardı. Oraya iki koldan demiryolu gitti ve Dersim'in her tarafına yol yapılarak içindekiler dışarı çıkar ve dışındakiler içeri girer hâle geldi. Bu mevzuda kimsenin bilmediği başka asıl tesirli bir nokta daha vardır: Biz 1950'de iktidarı bıraktığımız zaman bütün Türkiye illeri içinde ilkmektebi en çok olan vilayet Dersim'di. Kızları mektebe gittiler, erkek çocukları mektebe gittiler ve yetiştiler. Çocuklar Dersim içinde tahsil görmeye başladılar. Bütün bu tedbirler neticesinde Dersim'de yalnız asayiş sağlanmış olmakla kalmadı. Dersimli vatandaşlar görgülü ve akıllı olarak her yerde Türklere iyi örnek teşkil edecek misaller verir hâle geldiler." (Hatıralar, İsmet İnönü, s. 518.)

"Görgülü ve akıllı" Türkler

İnönü'nün vurguladığı noktalar şunlar: "Görgülü ve akıllı" Türkler yaratmak için, birincisi, söz konusu bölgenin nüfusunu ülkenin geri kalanına bağlamak, "içindekiler dışarı çıkar ve dışındakiler içeri girer hâle" getirmek, yani demiryolu inşa etmek gereklidir; ikincisi, ulusal bir eğitim sistemini, yani resmî ideolojiyi bölgeye taşıyan okullar yapılmalıdır.

Samet Ağaoğlu'nun anılarında yazdığına göre, 1944'e kadar yaklaşık 20 yıl Genelkurmay Başkanlığı yapan Fevzi Çakmak'ın kafası pek çalışmamaktadır: “Mareşal Fevzi Çakmak, Doğu ve Güney illerinde sanayi kurulmasını, yollar yapılmasını istememiş, yol yapıldığı takdirde bir savaş halinde bu sınırlardan geçecek düşmanın memleketi kolaylıkla işgal edebileceğini ileri sürmüştür... Mareşal’a göre, Doğu illerinde okul açılması bu iller halkını uyandıracak, Kürtlük gibi bir takım bölücü akımlara yol verecekti." (Demokrat Parti'nin Doğuş ve Yükseliş Sebepleri, Samet Ağaoğlu, Baha Matbaası, 1972.)

Çakmak'ın tersine, İnönü şunun çok açık bir şekilde bilincindedir: "fiziksel bir bütünlük" sağlanmadan "memleketin ne emniyetinin, ne idaresinin bütünlüğü" sağlanabilir. Açıkça ifade etmemiş İnönü, ama fiziksel bütünlüğün yanı sıra ideolojik bütünlüğün de sağlanması gerektiğini biliyor. Fiziksel bütünlüğü yaygın bir demiryolu ağının inşa edilmesi sağlar, ideolojik bütünlüğü ise tek dil ve tek eğitim sisteminin dayatılması. Bunlar gerçekten de hem ulusun hem ulus-devletin yaratılmasının temel taşlarını oluşturur. Bu taşlar Avrupa'da 19. yüzyılda yerlerine oturtulmuş, Türkiye'de ise süreç, çok gecikmeli ve çok daha sancılı bir şekilde 1920'ler ve sonrasında yaşanmıştır.

Örneğin, Kürt illerinin Türkleştirilmesi ve ülkenin geri kalanına entegre edilmesi ile ilgili kitabında Ercan Çağlayan şöyle yazar: "Cumhuriyet'in ilk yıllarında daha çok 'asayiş' kaygısıyla demiryolu ulaşımına önem verildiğinden söz konusu yıllarda demiryolu hatları büyük oranda Vilayat-ı Şarkiye'de inşa ediliyordu. 'Millî ittihadı sağlamak' amacıyla inşa edilen demiryolları, aynı zamanda sosyal ve iktisadî sirkülasyona da ivme kazandırıyordu... Bu bağlamda, Fevzipaşa-Diyarbakır ve Diyarbakır-İran-Irak demiryollarının hem bölgeyi devletin erişimine açma, hem de toplumsal, kültürel ve iktisadî sirkülasyon işlevi görerek modernleşmeye kapı aralama gerçeği akılda tutulmalıdır. Açıkçası Cumhuriyet'in ilk yıllarında büyük oranda Doğu'da inşa edilen demiryolları insanın zaman ve mekân ile ilişkilerinde köklü değişikliklere yol açarak modernleştirici ve en nihayetinde sekülerleştirici bir işlev görüyordu." (Ercan Çağlayan, Cumhuriyet'in Diyarbakır'da Kimlik İnşası - 1923-1950), İletişim, 2002.)

Demiryolunun Sivas'a ulaştığı ve açılış töreninin yapıldığı 30 Ağustos 1930 günü İnönü'nün yaptığı 16 sayfalık konuşma yer yer konunun marksist bir özeti gibidir! Şöyle der: "Millî devlet için şimendifer ihtiyacı, millî vahdet [birlik], millî müdafaa [savunma] ve millî siyaset meselesi, asırların muhassalası [sonucu] olan millî istiklalin muhafazası meselesidir." Ve şöyle ekler: "Demiryolu memleketin tüfekten, toptan daha mühim bir güvenlik silahıdır... Ulusal birliği sağlayan araçtır."

Demiryolu önce, İnönü'nün sık sık "asayiş" diye vurguladığı sorunun çözümü açısından önem taşır. Kısacası, sorunlu bölgelere asker taşımak için gereklidir. Türkiye'de bu asayiş unsuru öne çıkmış olmakla birlikte, demiryolunun kapitalizmin gelişmesi açısından daha temel işlevi ulusal pazarın oluşmasında oynadığı roldür. Avrupa'da 19. yüzyılda bu işlev çok daha ön plandadır, çok daha belirgindir, ama Türkiye'de de tarım ürünlerinin İstanbul ve İzmir limanlarına ulaştırılması ve maden bölgelerine erişimin sağlanması önemli olmuştur.

"Türklük dünyasının kükreyişleri"

Demiryolunun 1920'li ve 1930'lu yıllarda ulaştığı her yeni durak, sadece bir ulaşım ağının genişlemesi olarak değil, millî bir zafer, adeta askerî bir zafer olarak duyurulmuş ve kutlanmıştır.

Ankara'dan doğuya doğru uzanan hattın özellikle 1930'da Sivas'a ve 1939'da Erzurum'a ulaşması Mustafa Kemal'in, Cumhuriyet rejiminin ve Türklüğün başarıları olarak anlatılmış, törenlerle kutlanmış, hatıra madalyonları üretilmiş, fotoğraf albümleri yayınlanmıştır.

20 Ekim 1939'da Erzurum garının işletmeye açılışını yerel Erzurum gazetesinden izleyebiliriz.

Gazetenin bir gün önceki nüshası "Tren törenine yarın saat 9'da başlanacak" manşeti ve "Halk sabırsızlıkla bu mesut dakikayı beklemektedir" alt manşetiyle çıkar. Sayfanın ortasındaki İsmet İnönü fotoğrafının altında "Yaratan, yapan ve koruyan Millî Şefimiz Reisi Cumhurumuz İsmet İnönü" yazar.

Ertesi gün 16 sayfalık gazetenin neredeyse tümü "Garbı şarka bağlayan bu mutlu günde Erzurum halkı en mesut anlarından birini yaşıyor" manşetinin devamı gibidir. Mustafa Kemal ve İnönü fotoğraflarıyla birlikte baş sayfadaki iki yazı "Tren Erzurumda" ve "Izdıraptan saadete kavuşan Erzurum!" başlıklarını taşır. "Size bu nimeti ulaştıran Cumhuriyet rejimi" övülür, "Ankara kâbesi, Türk'ün hayat ve ışık mihrabı" göklere çıkartılır, "Türk milleti dünyanın bu buhranlı zamanında böyle bir Şef'e malik olan talihli milletir" denir.

Üçüncü sayfada, "Memleketi demir ağlarla örmek, milleti refahlı vatandaşlar haline getirmek demektir" başlıklı yazıda demiryoluyla askerî başarılar arasında doğrudan paralellik kurulur: "Demiryolunun Erzurum'u, millî ordunun İzmir'idir. Biri düşmanla, öteki tabiatla çarpışarak zaferden zafere koşmuştur. Lokomotif, ordunun ilk eridir  ve bunun içindir ki her ikisi de durup dinlenmeyi ölmek sayarlar."

Erzurum halkı bu mutluluğunu Cumhuriyet'e ve İnönü'ye borçludur: "Cumhuriyet Hükümeti bu yol için büyük fedakârlık yapmıştır. Her köşesinde bakıma muhtaç bin bir işi bulunan bir memleketin bütçesi Erzurum yolu için senelerce çok cömert davranmıştır." "Demir yolu siyaseti bugün Millî Şef'liği altında yaşamakla şeref duyduğumuz İnönü'nün siyasetidir. Hergün biraz daha demir ağlarla örülen memleket, o siyasetin yeni ve parlak bir muvaffakiyetini idrak ettiğimiz bu günde Millî Şef'ine karşı duyduğu ölçüsüz sevgi ve saygıyı izhar için yeni bir vesileye kavuşmuştur."

Beşinci sayfada, "Türk azminin yeni bir harikası önünde" başlıklı yazı Erzurum halkına şöyle seslenir: "Bu aziz milletin en fedakâr nesli: Bütün medeniyet eserlerinde silinmez izlerini ve ebedileşen ismini bıraktığın bu vatanın, kurtaran ve kuran en mutlu evladı sensin. İftihar edersen haklısın!"

Yedinci sayfada, "Dadaşın dili ile" üst manşetinin altında "Erzurumda Trenin ilk düdüğü çalıyor" dedikten sonra şu spot yer alır: "Bu sesin içinde dört yüz seneden beri yolunu kaybetmiş, benliğini unutmuş ve bin bir çeşit toksinlerle uyuşturulmuş Türklük dünyasının uyanış, kıpırdanış ve kükreyişleri saklıdır."

Yazıda ise genç bir Erzurumluyla yapılan söyleşi vardır. Şöyle anlatır delikanlı: "O zaman yedi yaşımda kadar vardım. Ermeni mezalimini yakından gördüm ve baltalanmak üzre yakalandığım  çocuk kafilesinden tesadüfen kaçarak kurtuldum. Onun için yurdun, istiklalin ve nihayet bu gibi hadiselerin [demiryolunun açılışını kastediyor] manası bizim için büsbütün başkadır." Delikanlı bu noktada "sigarasını pek içten çekti ve gözlerini ta uzaklarda bir şey arıyormuş gibi büzerek biraz nefes aldı."

On ikinci sayfada, Kars Mebusu Zihni Orhon'un kaleme aldığı "Erzurum ve Şimendüfer" yazısı, "Kurtuluş savaşına Erzurum'da başlayan ve buraların kalkınmasını çok arzu eden Atatürk'ün büyük ruhu ve bu kahraman belde uğruna aziz kanlarını akıtan şüheda ruhları da şüphesiz ki bayrama iştirak ediyorlar" diyerek başlar ve "aziz ve mukaddes Millî Şef'e ve bütün büyüklerimize tazim [saygı] ve şükranlarımı sunarım" diyerek biter.

Roni Margulies 

ronmargulies@btinternet.com

(Bu yazı, AltÜst dergisinin 26. sayısından alıntıdır. AltÜst'e ulaşabileceğiniz satış noktaları: http://www.altust.org/satis-noktalari/)

.

Facebook Yorumları

Emlak8
6.09.2019
Yahudiyse Yahudi
11.07.2019
Tabelaya bakalım...
22.06.2019
Göçmenler ve Türkyılmaz
14.05.2019
Sudan'da ne oldu?
16.4.2019
Türkiye düşmanları ve Türk medyası
10.3.2019
Süper kahraman kadınlar
18.2.2019
Domates, patates ve sivri biber
21.1.2019
Trump, Bolton ve Suriye
23.12.2018
Duvar ve suçlular
13.12.2018
“Üst akıl” ve “birileri”
12.11.2018
Trump'ın işi zor
3.11.2018
Sırıtmama yeteneği
30.10.2018
Türküm, doğruyum, çalışkanım
21.10.2018
McKinsey, Dilipak ve Kılıçdaroğlu
30.9.2018
Moğollar ve Yahudiler
23.9.2018
Azınlık cemaatlerinin bildirisi ve Musa Dağı'nda 40 gün
13.9.2018
Kriz, sağ ve sol
16.8.2018
Geleceği olmayan ittifak
11.8.2018
İstikrarsızlık ve mücadele
17.7.2018
Ulus-devlet ve demiryolları
9.7.2018
Empresyonist mülteciler
2.7.2018
Panik yok!
24.6.2018
Yeni bir “kör topal” dönemi
14.5.2018
“Soyez réaliste, demandez l'impossible”*
9.5.2018
1 Mayıs ve Youngstown işçileri
27.4.2018
Savaş karşıtlığı meşrudur
2.4.2018
Doğan Medya Grubu: Hep devletin yanında
19.3.2018
1968: Vietnam, Angola ve savaş karşıtları
30.12.2017
“Uçuran Türk”
25.12.2017
“Uçuran Türk”
17.12.2017
Gargat ağacı ve Yahudiler
11.12.2017
Kim daha millî?
26.11.2017
Zarrab, ABD, Erdoğan ve Türkiye
20.11.2017
Türk devletinin simgesi
12.11.2017
Kusura bakmasınlar, mesele vatandır
7.11.2017
Kusura bakmasınlar, mesele vatandır
31.10.2017
Suçluyum, itiraf ediyorum!
23.10.2017
Bir rektörle tokalaşmak
8.10.2017
Akşener'e saygı ve alkış sunanlar
2.10.2017
Bir gece ansızın gidebilirler
24.9.2017
Süleyman Soylu ve “köle olma hakkı”
21.9.2017
Evrim, Tanrı ve Nuray Mert
16.9.2017
Hatta Yahudi bile…
4.9.2017
Erdoğan'la on günde bir konuşmak
29.8.2017
Malazgirt ve millî mitoloji
20.8.2017
Hayrettin Karaman'dan post olmaz
15.8.2017
Malazgirt'ten sonra sıra Avrupa'da
9.8.2017
İsrail'le niye “normalleştiniz”?
25.7.2017
“Yalan ne kadar büyük olursa...”
19.7.2017
Türkiye’de Garip ama Gerçek
11.7.2017
Adalet önemli midir?
4.7.2017
Antidepresan kullanımı ve dünya kapitalizmi
26.6.2017
“Ne mutlu Türk'üm diyene” mi?
20.6.2017
“Hükümeti de, memleketi de yedirmeyiz”
11.6.2017
Hükümete gıcık olup devletten medet ummak
6.6.2017
Cumhurbaşkanı'nın kıraathanesi
29.5.2017
İslâm ahlakı, ırkçılık ve Yahudilik
19.5.2017
Amerika'ya savaş açalım mı?
8.5.2017
Evlilik-aile-çocuk ve AKP
22.4.2017
İstanbul, referandum ve Sovyet devrimi
3.4.2017
Hayır'ın en etkili beş ismi
27.3.2017
İstikrarsızlık, milliyetçilik, ırkçılık
21.3.2017
Uyvar önünde Türk gibi kuvvetli
15.3.2017
Devlet ve AKP
15.8.2015
Ulusal soruna soldan bakış
6.8.2015
Başbakan'dan mektup var
26.7.2015
Suruç’ta Kürtlerin suçları!
3.7.2015
Irkıma yokmuş izmihlal!
19.6.2015
Emanetiniz kaybolmuştur, geçmiş olsun!
3.6.2015
Hakkarilinin yol çilesi bitiyor
17.5.2015
Orgeneraller, Hristiyanlar ve AKP
4.5.2015
Erdoğan'ın istedikleri
26.4.2015
Nerede Aborjinler, nerede Kızılderililer?
12.4.2015
'Gezi ruhu' kaç kişiye kurşun sıktı?
28.03.2015
Abimizi yıpratıyorlar
14.03.2015
Devlet-hükümet ittifakı
08.03.2015
Devlet, derin devlet ve darbe
13.02.2015
Kaos Taciri Lobiler Konfederasyonu (KATLOKO)
25.01.2015
Hayalî Osmanlı, hayalî Türk
16.01.2015
Gerçek terörizme karşı
08.01.2015
Sağlık bakanımız ve İngiliz kraliyet ailesi
21.12.2014
Yolsuzluk mu, darbe mi?
17.12.2014
AKP aslına rücu etti
08.12.2014
Hem masada hem diz çökmüş
29.11.2014
Korku içinde yaşama hakkı
15.11.2014
Sorunlarımız ikiden ibaret
11.11.2014
Zeytin Ağacı
03.11.2014
El çabukluğu marifet ve emperyalizm
25.10.2014
Din ve sosyalizm
19.09.2014
Şahlanan işçi sınıfı?
12.09.2014
Büyük Türkiye’nin işçileri niye ölür
05.09.2014
AKP “devrimi” ve karşı devrimciler
29.08.2014
Ulusalcıların sancıları
17.08.2014
“Ah vah!” mı, “Yeni Türkiye” mi
08.08.2014
Türkiye’de “gerici bir ayaklanma”
26.07.2014
Filistin sorununun çözümü – Roni Margulies
11.07.2014
Balyoz ve Kemalist devlet
03.07.2014
Grev niye ertelenebiliyor?
26.06.2014
Demek ki darbeci yokmuş!
20.06.2014
Hep Kürtlerin kabahati
13.06.2014
Paral El
05.06.2014
Bakalım kim kazanacak?
30.05.2014
Avrupa’da ne oluyor?
24.05.2014
Soma'da darbe girişimi!
17.05.2014
Halkın toplumsal belleği ve sol
18.04.2014
Taraftar gözüyle devlet ve hükümet
04.04.2014
Halkın toplumsal belleği ve CHP
23.03.2014
Başbakan ve Peygamber
17.03.2014
Timsahları beslemek
13.03.2014
Memleket nereye gidiyor?
05.03.2014
Et Lokantalarından Sorumlu Savcı Yardımcısı
25.02.2014
Paralel ve dikdörtgen yapılar
09.02.2014
Dört bakan ve Veli Küçük
01.02.2014
Meşru hükümet, gayrımeşru Cemaat
23.01.2014
Cemaat mi suç işliyor, hükümet mi?
21.01.2014
Hıristiyan ve Yahudilere karşı tedbirli davranma ihtiyacı
17.01.2014
Türkiye’yi yöneten habis lobiler ve Kürt halkının liderleri
10.01.2014
AK Parti'ye nasıl muhalefet edilmez
28.12.2013
Salak sanılan halkın intikamı
29.11.2013
En büyük Türk dayısı ve eğitim sistemimiz
27.11.2013
Asch testi ve on iki kızgın adam
19.11.2013
Herkes matematik bilgisinin çok gerekli olduğuna inanmalıdır
11.11.2013
Aynı yurtta kalınca heriflerle kadınlar ne yapar
30.10.2013
Fotoğraflarla Cumhuriyet’in mana ve ehemmiyeti
15.10.2013
Türkleşelim mi, Türkleşmeyelim mi?
04.10.2013
Kürtlerden bizlere bir paket var
02.10.2013
Ateistler daha zekiymiş!
18.08.2013
Darbe, Mısır ve Türkiye
13.07.2013
Asker mi? Şey... Yani... Olabilir ki!
26.06.2013
İki “Düşman”
24.06.2013
İşte o ajanlar!
12.06.2013
Lağvet bizi Tayyip!
04.06.2013
"Gezi Parkı Dershanesi"
26.05.2013
Amerika Konya’yı niye ister?
18.05.2013
Kafataslarımız ve mutluluk
12.05.2013
Türkiye Cumhuriyeti Köftecisi Osman Usta
10.05.2013
Taraf'tan niye ayrıldım?
01.05.2013
Özetlersem
27.04.2013
Millî bir felaket: Ters Atatürk
24.04.2013
Yaraya tuz basmak
20.04.2013
Kim kimden özür dilemeli
17.04.2013
Sinemizdeki hain ve işbirlikçiler
13.04.2013
Türkiye Cumhuriyeti Park ve Bahçeler Müdürlüğü
11.04.2013
Demir Leydi eridi
08.04.2013
Bir Atatürk daha lazım
03.04.2013
Baklava, barış ve demokrasi
30.03.2013
Eğer eşitsek, neden ‘Türk’ bayrağı
27.03.2013
Türkiye Türk’tür, Türk kalacaktır
23.03.2013
Bu Newroz’un önemi
20.03.2013
Özgürlük mücadelesi ve Çanakkale
16.03.2013
Mumyalananlar ve mumyalanmayanlar
13.03.2013
Atatürk hakkında bazı bilgiler
09.03.2013
Vatandaş Türkçe konuşmuyor!
06.03.2013
Her hususta üstün
02.03.2013
İhanet her yeri kaplamış
27.02.2013
Türk’ün kanı mazbuttur
23.02.2013
Ordu çökmüş de kimsenin haberi yok
20.02.2013
Türkiye’yi Türkiye yapan değerler
16.02.2013
Lincoln’den Bush’a
13.02.2013
Eskiden ihtilaller olurdu
09.02.2013
Komutan zor yetişir
06.02.2013
Çöpten çıkan portreler
02.02.2013
Yahudilerin ecdadı aslında Türkler mi
30.01.2013
Devlet, sol ve CHP
26.01.2013
Siyasî mizahın sonu
23.01.2013
Ermeniler gerginlik çıkarır
19.01.2013
Unutturamıyorlar artık
16.01.2013
Kadının fıtrî rolü
12.01.2013
Her Şey Kâr İçin A.Ş.
09.01.2013
Özkök’e hakaret etmeli mi, etmemeli mi
05.01.2013
Liberaller çok az maalesef
02.01.2013
Yılın son ve en güzel haberi
29.12.2012
Irk ve süpürge sopası
26.12.2012
Özgür ve sınırsız eğitim
22.12.2012
Süper robot Robotto
19.12.2012
İstifa etmemişim!
15.12.2012
‘Yeminler edildi, yıkılacak Silivri’
12.12.2012
Pınar Selek adaletten alacaklı
08.12.2012
Geleceğin güzel Türkiye’si
05.12.2012
Sorunlarımız ikiden ibaret
01.12.2012
Devletin sevgili hizmetkârları
28.11.2012
Şiddet hortlakları ve başka bir dünya
24.11.2012
İsrail ve emperyalizm
21.11.2012
‘Yahudi devleti’ ve din
17.11.2012
‘Ne kutlaması lan!’
10.11.2012
Karmaşık bir hissiyat Türklerinki
07.11.2012
‘Tefeci, simsar, tüccar’
03.11.2012
‘Devlet pazarlık etmez’
31.10.2012
Bayram terörü
27.10.2012
Tek yürek çifte bayram!
24.10.2012
Vatandaşlık krizi!
20.10.2012
Otel odalarında eşcinsellik
17.10.2012
Vatana hizmet ve hıyanet
13.10.2012
Rosetta taşı, Mısır ve emperyalizm
10.10.2012
Balyoz ve Kemalist devlet
06.10.2012
Suriye, savaş ve borsa
03.10.2012
Kongre, Başbakan ve cinsellik
29.09.2012
Nefret suçu ve Başbakan
26.09.2012
Yüksek öğrenim görmüş parlak subaylar
22.09.2012
Amerikan rüyası Amerikan kâbusu
19.09.2012
Sosyal Güvensizlik İl Müdürlüğü
15.09.2012
Suriyeli göçmenler kardeşimizdir
12.09.2012
Hayatımdaki müzik
05.09.2012
Kemal’i mi eleştirmeli, Tayyip’i mi
01.09.2012
Vatandaş için medenî bilgiler ve Artin Agopyan
29.08.2012
Bahar Çiçek’leri
25.08.2012
Soyun öyleyse, dövüşeceğiz
22.08.2012
Pamuk ve Bağdat Caddesi’nin başörtülüleri
18.08.2012
Irkçılık, bilim, faşizm
15.08.2012
Gazeteler, AK Parti ve patronlar
11.08.2012
Yahudi millî karakteri, küfür, şirk ve nifak
08.08.2012
Mücadele çok iyi gidiyor
04.08.2012
Kapitalizmin domatesleri
01.08.2012
Zaten bizde ırkçılık yoktur
28.07.2012
Millî muhafazakâr ittifaka karşı ne yapmalı
25.07.2012
Ermeni Belediyesi falan değil
21.07.2012
Vicdansız ticaret özgürlüğü
18.07.2012
Kim değişimden yana
14.07.2012
Maymun, ayna nöron ve biz
11.07.2012
AK Parti ne değildir
07.07.2012
Devrim yaklaşıyor galiba
04.07.2012
Sağcılık ve kaz kafalılık
30.06.2012
Kürdistan 1 No’lu Kapalı Cezaevi
23.06.2012
Bin ah dinle kâse-i fağfurdan
20.06.2012
İngilizce ‘eğitim’ nasıl denir
16.06.2012
Gotlar, ırkçılık ve çözüm
13.06.2012
Öcalan’la ne konuşalım
09.06.2012
Âdem, Havva ve biz
06.06.2012
AK Parti’ye muhalefet nasıl olur
02.06.2012
Kürtaj, dinî inanç ve AK Parti
30.05.2012
İdris Naimlik yarışması ve kürtaj
26.05.2012
Hayvanî üslup
23.05.2012
Şiddet ve sosyalizm
19.05.2012
Bağımsızlık İçin İlk Adım
16.05.2012
Minibüsçüler, Atatürk ve AK Parti
12.05.2012
Larda yüzen al sancak
09.05.2012
Rouget de Lisle ve Taraf
05.05.2012
Kürt sorunu: Küçük bir hatırlatma
02.05.2012
Godot’yu beklerken Belediye geldi
29.04.2012
Destekleyecek takım bulamıyorum
28.04.2012
Atatürk’e mektup var
25.04.2012
Asker ordusu ve irfan ordusu
23.04.2012
Banane kimin kazandığından
21.04.2012
Vor
18.04.2012
Kutsal bayrağımız ve sendikalar
14.04.2012
Kadın vücudu, seks ve devlet
11.04.2012
Vatan hainleri ve Marksizm
07.04.2012
Evren’in son zaferi
04.04.2012
Hükümet bezdiriye karşıymış
31.03.2012
Baba tarafından şempanze
28.03.2012
Madem yapmayacaksın, niye yapacakmış gibi yapıyorsun
24.03.2012
Solu niye yanlış tanımışız
21.03.2012
Siyaset, ilahî varlık ve ölümden sonra hayat
17.03.2012
Kim bu ‘Müslümanlar’
14.03.2012
İçişleri Bakanı özür dilemeli
10.03.2012
Sivas Mektüpçüsü Basri
07.03.2012
Darbeci Sanatçılar Girişimi
03.03.2012
Konyalıların okuyamadığı yazı
29.02.2012
İçişleri Bakanı istifa!
25.02.2012
Atatürk’ün Fener’ine teşekkürler
22.02.2012
Müslüman çocukların bahtsızlığı
18.02.2012
Evren bugün ne demektir
15.02.2012
AK Parti’nin dolandığı çarşaf
11.02.2012
Cennette suç işlemek
08.02.2012
Yehova ve Enkidu
04.02.2012
AKP’ye nasıl muhalefet edilmez
01.02.2012
Şiir, kadın ve mutfak
28.01.2012
Bedri Baykam’ın zekâsı
25.01.2012
Evet, ama Evren yetmez
21.01.2012
AK Parti’nin devletle dansı
18.01.2012
Kenan Evren’in ilmî kıymet ve meziyetleri
14.01.2012
Alçakların son sığınağı
11.01.2012
Dünyanın en büyük Atatürk heykeli
07.01.2012
Polise yardım edelim
04.01.2012
Sosyalist Kim ailesi
31.12.2011
Maydanoz, pırasa ve mankafa
28.12.2011
Muaviye ve Sovyetler Birliği
24.12.2011
Türkiye teyakkuz halinde
21.12.2011
Mücahitlikten müteahhitliğe
17.12.2011
Sosyalizmin çöküşü?
14.12.2011
Türk’e kafa tutanlar
10.12.2011
Şike ve şark kurnazlığı
07.12.2011
Şiddet, terör ve sosyalizm
03.12.2011
Ey Meydan...
30.11.2011
Niye hâlâ sosyalistim
26.11.2011
Ulus Okullar Başöğretmenliği
23.11.2011
Tahir Efendi bana kelp demiş
19.11.2011
Atatürk’ü özlemek
16.11.2011
Devlet ve eşek
13.11.2011
Sizin için seçtiklerimiz
09.11.2011
Atatürk’ün kadınları
05.11.2011
Hükümet su alıyor
02.11.2011
Krepon kâğıdının en millî bileşimi
29.10.2011
Cumhuriyet’in göğsümüz tunç siperi
26.10.2011
İnsanlar hadlerini bilsinler!
22.10.2011
Ölümün ardından yazı yazmak zor
19.10.2011
Türklüğe ve Türk’e sahip çıkanlar
15.10.2011
Armani Ermeni mi
12.10.2011
Devlet mi çete mi
08.10.2011
Nerde bülbül, hani baharda açan gül?
05.10.2011
Silahlı savaş ve manşet savaşları
01.10.2011
Türkleri bıçaktan geçirelim
28.09.2011
Azdılar, belalarını bulacaklar
24.09.2011
Müzakere zamanı
21.09.2011
Hayatımı feda eyliyeceğime andiçerim
17.09.2011
Unutmayacağız! Unutturmayacağız!
14.09.2011
Timsah adlı bir köpek
10.09.2011
Şiddet sınavından sınıfta kaldım
07.09.2011
Habil Adem ve Fener Patrikhanesi
05.09.2011
Şiir benim aklım, düzyazı iradem
03.09.2011
Kâfirlerin malları nasıl geri verilir
31.08.2011
Atatürk’ün güzel sözleri
27.08.2011
Bütün dünya Türklere karşı
24.08.2011
‘Ata’ sözünün kökenleri
20.08.2011
İnanılmaz bir basiretsizlik
13.08.2011
Kahraman Türk-Kürt esnafı
10.08.2011
Memlekete faşizm getirmek zormuş
06.08.2011
Kim modern, kim değil
03.08.2011
Kim koruyacak şimdi bizi
30.07.2011
Norveçli faşist Türk faşist
27.07.2011
Bombacı eşittir Müslüman
23.07.2011
Kimi eleştirmeli
20.07.2011
İmha, inkâr, katliam, kültürel soykırım
16.07.2011
Doğum günün kutlu olsun Apoyevmatini
13.07.2011
Konuşursam herkes yanar
09.07.2011
Barselona ve Tahrir, İstanbul ve Şam
06.07.2011
Çarşı her şeye karşı
02.07.2011
Kot pantolon ve ‘Bağımsız Türkiye’
29.06.2011
Dağda piknik yapıp ovayı değiştirenler
25.06.2011
Vallahi de billahi de yemin etmem
22.06.2011
Babaları her gün hoş tutmalı
18.06.2011
Siyasal İslam ve Emre Kongar
15.06.2011
Masaya buyurun lütfen!
11.06.2011
Savaşma seviş
08.06.2011
Şimdi oy verelim haftaya tartışırız
04.06.2011
Millî tank üretimi başlıyor
01.06.2011
‘Netekim’ ifadeye
28.05.2011
Kaç kadınla evlensem
25.05.2011
Türk önde Türk ileri
21.05.2011
Hepimiz ara türüz
18.05.2011
AKP ile ordu
14.05.2011
Şempanzeden bana
11.05.2011
Hep ve yine Kürtlerin kabahati
07.05.2011
Schwarzenegger Abbottabad’da
30.04.2011
Orgeneraller, Ergenekon ve AKP Yazdır
27.04.2011
Silivri sinemasının jönleri
23.04.2011
Atatürk büstlerinin hazin öyküsü
20.04.2011
Irkçılığın ilacı
16.04.2011
Aynı nehirde yıkananlar
13.04.2011
Arıtman’dan Haberal’a
09.04.2011
Çam sakızı çoban armağanı
06.04.2011
Çam sakızı çoban armağanı
02.04.2011
Kişilerin huzur ve sükûnunu bozmak
30.03.2011
Kahraman Türk askeri Libya’da
26.03.2011
Baydemir panzerimizin üzerinde
23.03.2011
‘İyiler Federasyonu’nun Libya serüveni
21.03.2011
Günlüğümden Newroz notları
19.03.2011
General gelecek, teftiş var
16.03.2011
Türk milletinin malları
12.03.2011
İsrail’in uzun parmakları
09.03.2011
Bu dava bizim davamız
05.03.2011
Avrupa’nın en büyük adalet sarayı
02.03.2011
Erbakan’ın sol için yaptıkları Yazdır
26.02.2011
Amerika’nın karıştırdığı halt
23.02.2011
Silah dediğin...
19.02.2011
Kim korkar hain hukuktan
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıEmlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive