Saniye İçinde Yönlendiriliceksiniz

ENGELLİLERE TAŞIT ALIMINDA SAĞLANAN ÖTV İNDİRİMİNDE YENİ GELİŞMELER

15.07.2013 - Bu Yazı 201385 Kez Okundu.
Yorum : 57 - Onay Bekleyenler : 4

ENGELLİLERE TAŞIT ALIMINDA SAĞLANAN ÖTV İNDİRİMİNDE YENİ GELİŞMELER

Bilindiği üzere, ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi ile;


- Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtların (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç),


- Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtların (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç),


- Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler ile bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.


Yukarıda sözü edilen araçların sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler tarafından ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanması için, bu kişilerin araçları kullanması şartı aranılmamakta ve özel tertibat yaptırılmasına da gerek bulunmamaktadır.


İstisna uygulamasında, aracın ilk iktisabını yapacak olan kişinin sakatlık derecesinin % 90 veya daha fazla olduğuna dair yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporu aslı veya noter onaylı örneğini, araçların ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapan yetkili satıcı veya bayi tarafından vergi dairesine verilecek  ÖTV beyannamesine eklenmesi yeterlidir.


Sakatlık derecesi % 90'ın altında olanların ise söz konusu istisnadan yararlanabilmesi için:


Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşundan alınan sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneğinin,


- Aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneğinin,


- H sınıfı sürücü belgesinin fotokopisinin,


motorlu araç ticareti yapan yetkili satıcı veya bayi tarafından verilecek ÖTV beyannamesine eklenmesi gerekmektedir.


Engellilerin araç alımında sağlanan ÖTV avantajı (Katma Değer Vergisi ÖTV dahil bedel üzerinden hesaplandığı için aynı zamanda KDV avantajı) konusunda son zamanlarda engelliler lehine yapılan değişiklikleri özetlemek gerekirse;


1- Kaza Durumunda 5 Yıllık Süre Hesabı


Yukarıda açıklandığı üzere engellilere sağlanan ÖTV siz taşıt satın alma imkanı 5 yılda bir defa kullanılabilmektedir. 5 Yıllık süre içersinde aracını elden çıkaran engellinin bu sürenin geçmesini beklemesi gerekmektedir. Bu süre sınırının sağlanan imkanın alım satım suretiyle kötüye kullanılmasını önlemek için konulduğu açık olmakla birlikte  doğal afetler v.b sebeplerle aracın pert olması durumunda da bu hükmün uygulanmasını hukuki açıdan açıklamak çok zor. İşte bu kaygılar göz önüne alınarak yapılan yasal değişiklik ile yukarıda cins ve özellikleri belirtilen taşıtların malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi halinde yeni bir aracın alınmasında 5 yıl şartı aranmamaktadır.


Buna göre sahip olduğu araç hurdaya çıkan engelli yeni bir aracın ilk iktisabında bu istisnadan yararlanması için, aracının deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale geldiğini tevsik eden ekspertiz raporu ile "hurdaya çıkarılmıştır" damgası vurularak kayıt konulan tescil belgesinin aslı veya noter onaylı örneği araçların ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapanlara ibraz edecek bunlar tarafından da  vergi dairesine verilecek ÖTV beyannamesine eklenmesi yeterli olacaktır.


2- 5 Yıllık Süre Geçtikten Sonra Aracın Satışı


ÖTV Kanununa göre, engelli indirimi kapsamında satın alınan taşıt araçlarının aradan kaç yıl geçerse geçsin engelli kapsamında olmayan bir şahsa satışı halinde (veraset yoluyla intikal hariç) daha önceden tahsil edilmeyen ÖTV alınmaktaydı. Bu uygulama satılan aracın satış bedelini aşan bir ÖTV yükü ile karşılaşan engellilerin itirazına rağmen yıllarca sürdürüldü. Sonunda büyük sıkıntılar doğuran bu uygulamada makul bir çözüm bulundu.


Yeni uygulamaya göre, engelli istisnası kapsamında satın alınan araçlar, 5 yıl kullanıldıktan sonra engelli kapsamında olmayan şahıslara satılsa dahi daha önce tahsil edilmeyen ÖTV aranılmamaktadır.


3- Sakatlık Derecesi


Sakatlık derecesi % 90'ın üzerinde olanlar için başka bir şart aranmaksızın, altında olanlar için ise "H" sınıfı sürücü belgesini haiz olunması ve araçta sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılması şartıyla istisna uygulanacaktır. Sakatlık derecesi % 90'ın altında olanlarda, bu şartları haiz olmak koşuluyla sakatlık derecesinin önemi bulunmamaktadır.


4- Hareket Ettirici Tertibat


Kanunun uygulanmasında hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılması gerekmekte olup, yapılan özel tertibatın kişinin sakatlığıyla uyumlu olması da yasal bir zorunluluktur.


Sakatlık derecesi % 90'ın altında olanların gaz, fren, debriyaj pedalları ile vites kolunda sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırmaksızın kullanabilecek olduğu araçlar ile aracı hareket ettirici özel tertibat sayılmayan (direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam silecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması veya direksiyon simidine monte edilmesi vb.) tadilat yapılmak suretiyle kullanılabilecek olan araçların ilk iktisabında söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.


5- Sol Ayak veya Bacakta Sakatlık


Otomatik vitesli araçlar, başka bir tadilat olmaksızın özel tertibatlı araç olarak değerlendirilmemektedir. Buna göre otomatik vitesli araçların gaz veya fren pedalı ya da vites kolunda sakatlığa uygun olarak yaptırılan tadilatlar, hareket ettirici özel tertibat sayılacak ve sağ ayağındaki veya sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle bu şekilde otomatik vitesli araç kullanabilecek olanlar, bu araçları ilk iktisabında istisnadan yararlanabilecektir.


Anılan yasa hükmünün engellilerin sakatlıklarına göre ayrım yapılmasını öngören bir amaç gütmesi söz konusu olmayacağından, sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) sakatlığı olanlar için otomatik vitesin hareket ettirici özel tertibat olarak sayılması gerekmektedir. Buna göre, sağlık raporuna göre sadece sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve engellilerin "H" sınıfı sürücü belgesi olması halinde, başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli araçları ilk iktisabında bu istisnadan yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Bu durumda sakatlık derecesi % 90'ın altında olup, sadece sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve engelliler için yetkili satıcılar veya bayiler tarafından verilecek ÖTV beyannamesine, aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belge yerine aracın otomatik vitesli olduğuna dair "uygunluk belgesi" nin aslı veya noter onaylı örneği eklenecektir.


6- Aracın Satışından Sonra Yeni Araç Alınması


Yukarıda açıklandığı üzere, engelli istisnası kapsamında satın alınan aracın edinme tarihinden itibaren 5 yıl geçmeden engelli kapsamında olmayan bir şahsa satışı, hibe edilmesi veya bağışlanması halinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılan alıcı tarafından, araçların istisnadan yararlandığı ilk iktisabındaki matrah esas alınmak suretiyle, söz konusu aracı iktisap edenin kayıt ve tescil ettireceği tarihteki oran üzerinden ÖTV beyan edilmesi gerekmektedir. Ancak, 5 yıl geçmeden bu şekilde elden çıkarılan araca ilişkin ÖTV’nin ödenmiş olması engelliye 5 yıl beklemeden yeni araç alma hakkı vermemektedir. Yeni araç alımı için ilk araç alımından itibaren 5 yılın geçmesi beklenecektir.


Ancak, istisnadan yararlanılarak iktisap ettiği aracı 5 yıldan fazla süredir elinde bulunduran engelli yeni bir aracıda aynı kapsamda ÖTV ödemeden alabilecektir. Bu şekilde istisnadan yararlanılabilmesi için eldeki aracın satılmasına gerek bulunmamaktadır.


7-Sağlık Kurulu Raporlarının Tarihi


Engellilere sağlanan ÖTV İndiriminden yararlanmak için, 29/6/2006 tarihli ve 2006/10660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede yayımlandığı 16/7/2006 tarihinden önce alınmış olan raporların, söz konusu Kararname eki "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yenileneceğine dair ÖTV mevzuatında herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu tarihten önce usulüne uygun olarak düzenlenmiş olan sağlık kurulu raporları da ÖTV istisnası uygulamasında geçerlidir.


Facebook Yorumları

57 4
sevda eracn 21.12.2017 - 15:03:15
Merhaba bugün böbrek bağışçısı olmaya hazır olduğunuzu biliyorsanız (tüm seyahat masraflarıyla birlikte 450.000 $ ödeme yaparsanız), acilen böbrek bağışçısıyla sadece 9 kişiye ihtiyaç duyduğumuz için böbreğimi acilen hastanemize satarsınız. sadece sağlıklı% 100 kişilere uygundur. Doktorunuza talebinizi yazın: carolbobrekhastanesi@gmail.com derhal sizinle iletişime geçileceksiniz Not: ameliyat için seyahat etmeye hazır olmalısınız ve yalnızca sağlıklı kişiler Dr Robson. carolbobrekhastanesi@gmail.com
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%43,25
Bülent paksoy 10.5.2017 - 11:29:32
Bir yakının özründen faydalanmak için araç almaya çalışan bir sürü insan. Yazıklar olsun sizlere.Gerçekten ihtiyacı olan insanlar sırf bu asalaklar yüzünden mağdur oluyorlar. Şu sorula sorulara bakın yeğenim %75 özürlü onun üzerinden araç alabilirmiyim diyen bir sürü çıkarcı insanlar. Yüzünüze tüküreyim sizin.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%46,17
HÜSEYİN 13.12.2016 - 14:52:14
eşim gözden dolayı %75 özürlü raporu var ancak mesele göz olduğu için zaten ehliyet alamıyor ve biz ötv indiriminden faydalanamıyoruz bunun bir çıkar yolu varmıdır
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%74,30
Kemal ERTEM 24.8.2016 - 14:39:46
17 yaşında zihinsel engelli %83 raporu olan bir kızım var.Araba almak istiyorum ÖTV den faydalanabilirmiyim . Maliye ve bazı kurumlara sordum net bir bilgi alamadım.Bu konuda bilgi paylaşımında bulunabilirmisiniz.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%61,55
Huseyin 29.7.2016 - 20:22:36
Hem araba motor aynı anda alaniliyormuyuz yardım lutfen
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%76,29
a_bekarlar@hotmail.com 13.7.2016 - 00:22:57
iyi akşamlar.ben 2007 yılında beyin kanaması geçirdim.açık beyin ameliyatı oldum.yedi ay sonra 2.beyin ameliyatımı oldum.şu anda sağ tarafımda bir anevrizma daha var.takipteyim.tansiyon ,beyinde çoklu pıhtı,kemiklerde erime.astım,..şu anda normal arabamı kullanıyorum.ama yeni araba almak istiyorum[.yaş 55] yeni arabayı bu rahatsızlıkları nasıl raporlayıp.bu indirimlerden yararlanabilirim.açıklamalı cevap verirseniz sevinirim.98 den beri araç kullanıyorum.şimdiden teşekkür ederim.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%60,29
murathan koçak 12.7.2016 - 18:00:43
iyi günler afşin bey %70 engelli eniştem varda araç satın almak istiyor ama böbrekten engelli nasıl araç sahibi olabilir ?
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%79,98
AYHAN AKSOY 11.5.2016 - 13:35:00
Arkadaşlar anlaşılan engelli aracı alabilmek veya (ARAÇ) vergi indiriminden faydanlanabilmek için normal engel olmuyor %89 olsa dahi %40 da olsa raporun dahilinde ya bir kolumuzu yada bir ayağımızı kırmamız mı lazım .bu adalet mi ya benimde raporum var ama bende alamıyorum.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%67,62
yucel kılıç 2.5.2016 - 21:13:41
yüzde 80 akciğer ve karacıger kanserım var raporum yüzde 80 araç indirimi alabilırmıyım
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%69,15
ERCAN çoban 28.7.2015 - 15:51:37
selam ben %75 engelliyim vergi indirimim 3 derecede vergiden yararlanıyorum ben araba almak istiyorum lütfen araba alabilirmiyim yardımcı olurmusunuz lütfen bekliyorum ben kalp kapak ameliyatı oldum sol böbrek çalışmıyor hiper tansiyon toplam %75 toplam olarak araba almam gerekiyor alabilirmiyim
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%65,89
emine gökçek 28.4.2015 - 15:13:31
kızım yüzde doksan engelli onun üzerinden araba alalım dedik vasiliğini aldık fakat aile mahkemesindende alım satım için karar almamız gerekiyormuş.Başvuru sonucu red kararı çıkacağını söylediler onsekiz yaşüstü kişiler araba kullanamayacağı için yargıtay red ediyormuş .bu 2ay önce çıkan bir kararmış doğrumudur yol gösterirmisiniz
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%52,76
Tulin Bıyıklı 28.03.2015 - 13:50:03
yanı anlaşıldığı gıbı ötv mtv raporlarında hıçbır deyışıklık olmamış.bence yenı çıkan torba yasa dıye engelli yakınlarına umut vermıyelim.halbuki engelliler arsında bıle ayırımcılık yapmişlar. zıhınsellı engellı saymayıp sadece bedenselı kabul edıyorlar arkadaşlar.ona göre rapor düzenlıyolar.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%72,69
ERDOĞAN GÜNDOĞ 09.02.2015 - 16:33:48
Merhaba Ben dedem adına araç almak istiyorum, malesef dedemin iki bacağıda belden aşağı yok, ilk verdikleri raporda %90 sonraki %80 En son aldığı ise %78 araç almak istesek bu bir engel oluştururmu ? yinede %90 rapor almak gerekiyor mu ?
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%65,11
necatı kose 29.01.2015 - 02:05:14
kanser hastasıyım yuzde seksen raporum var otv den vaydalana bılırmıyım
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%54,45
orhan 24.01.2015 - 10:35:38
benim çocuğum yüzde 64 işitme engelli bunun bu haktan yararlanamayacağını söylüyorlar sebebini sordum o işitme engelli diyorlar ya bu nasıl bir kafa yapısı sen görme engelliye bedensel yüzde 90 engeli olana ver sadece işitme engeli olana verme
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%75,65
aydın abak 18.12.2014 - 17:29:16
arkadaşlar sizden biram var ben her iki kolumu kaybettım biri dirsek aldı biri dirsek ustu ve aynı zamanda şeker hastasıyım kollardan bana verılen raporum yuzde 81 şekerden yuzde 5 verılıyo toplamda 86 tekabul edıyo bu durumda refakatlı araç alamıyom ehliyette verılmıyo bu konuda bilgisi olan varmı yardımcı olacak rapor konusunda ne yapmam gerekir 15 yıldır uğraşıyom telden ulaşabilirsınız 5357037300
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%53,22
GAMZE 21.11.2014 - 13:42:49
ARKADAŞLAR BEN DE ANADAN DOGMA KALCA CIKIKLIGI VAR VE HEYETE GİRDİM BANA YÜZDE 12 RAPOR VERDİ BU NASIL OLUYOR Kİ
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%55,21
saygılar sevgiler 27.08.2014 - 22:42:07
arkadaşlar %85 ötv raporum vardı H sınıfı ehliyete sahibim araba satış bayilerine gittim aldığım cevap %90 olmalı başka türlü %60 %40 uzuv sorunu yada gazi olması lazım bu şekilde alınabiliyor . bu %85 olan raporuma itiraz ettim %90 için uğraşıyorum şuan 5 puan la alamamak cok saçma hastalığım belli yapabildiğim yapamadığım işler belli neyin kafasını yaşıyor bu hükümet aslında bunlar hep doktor yakınları yüzünden oluyor adamlar gidiyor falanca filanca yerlerinden %90 a kadar rapor çıkartıyorlar buda mağduriyeti arttırıyor bence . kısacası %90 şart araba almanız için
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%76,97
m.emin güneş 22.06.2014 - 01:23:37
selam arkadaşlar benim eşim %93 gözlerinden engelli arbaya bindiremiyorum malum görmediği için mide bulantısı sorun oluyor ben onun adına motorsiklet almak istiyorum kdv ve ötv bunun için geçerlimi ? allah rızası için bilen varsa yazsa sevinim şimdiden allah razı olsun
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%64,55
Ad Soyad Giriniz... 19.06.2014 - 09:36:09
arkadaşlar h sınıfı ehliyetiniz varsa araç alırsınız aracı sizden başkası kullanamaz %90 engelli olupta araç olacak olan arkadaşlar aileden birinci derece akraba 3 kişi kullanabilir.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%45,39
Yüksel iren 10.06.2014 - 22:24:07
bu ülkenin bir özürlülük oranı % 40 ve üzeri tüm özürlüler almalı oranı %30 olup sağ ayagı özürlüyse ötz den müaf tutuluyor resmi oranı½40 üzeri olanlar yararlanamıyor neymiş su istimal oluyormuş bunu özürlüye ceza vererek degıl su istimal edenleri yakalayıp ceza almarını saglamak gerekiyor bizim vergilerimizle maaş alan insanlr bunu yapmalı
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%75,00
Ad Soyad Giriniz... 09.06.2014 - 14:01:14
Deniz akca
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%42,76
SEYDİ ÖZDEMİR 03.06.2014 - 14:57:08
Aslında matematiksel olarak düşünür isek %90 rapor u olan hastanın elbetteki araç a ihtiyacı yok ama devletimiz diyor ki... sen %90 özürlü olabilirsin.. sen oğlun veya torunun var ise biz bu aracı senin adına satışını yapalım ÖTV den yararlan Hem seni Daha Rahat bir şekilde hastanelere , veya ziyaret edeceğin yere onlar götürsün gibisinden bence %90 raporu olanlara şu an bu imkanı veren devletimizden allah razı olsun.... dua etmemiz lazım arkadaslar... bundan yıllar öncesine kadar engelli araç satışında bile... sorunlar oluyordu tekrar kdv nin ödenmesi ötv %10 ödenmesi vs. vs.. ama şimdi satışında bile hiç bir sıkıntı yok ben özürlü isem alırım aracı 5 yıl sonra satıp tekrar alabilirim....
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%51,00
yüksel iren 22.05.2014 - 22:14:38
Ben %40 özürlüyum sağ koldan ve H ehlitetim var hastane raporumda otomatik araç kullanabilir ibaresi var bu tadilat yerine gecermi
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%72,58
mesut 19.05.2014 - 13:55:11
arkadaşlar yorumlarınıza ayrı ayrı cvp veremiycem genelleme yaparak yazmak zorundayım tekerlekli sandalyesi olan engelli arakadaşlar taksi durumundaki araçlar size uygun degil 1.6 motor opel combo renault kango gibi hem dizel hem otomotik araçlar alabilirsiniz o size uymaz ise ww transporter mercedes vitio 2500 cc silindiri gecmiycek şekilde minibüs alabilirsiniz araç alımında %90 olması şart degil H sınıfı ehliyetiniz olmalı aracınızda özel tertibat yaptırarak yada otomotik araç alarak ötv mtv den muaf olabilirsiniz isparklar ücretsiz iski de %50 indirim var türklekomda da faydalanabilirsiniz
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%65,65
SADIK SOYALP 18.05.2014 - 12:56:00
2014 torba yasa düzenlemesi ile %90 ve üzeri engelli ötv istisnası motor hacim sınırı 1600cc.den 2500cc.ye genişletilmiş haberleri(hürriyet) doğrumudur.? Arkadaşlar bu konuda bilgisi olan var ise yardımcı olursa sevinirim
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%43,55
nihat elgün 12.05.2014 - 23:22:23
annem % 60 engelli ayaklarından bı yere cıkamadıgından binek bir oto almak istiyoruz bu otv indiriminden biz faydalana bilir miyiz ?
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%69,20
sayılar sevgiler 12.05.2014 - 12:40:28
arkadaşlar %85 ötv inidirimden yararlanabilir raporum var artı H sınıfı ehliyetimde var fakat %90 olmadıgı için ben bile yararlanamıyorum devlet in şartları var %90 olacak yada %60 olupda sakat olacak başka kimseye araç vermiyorlar bilginize yani ötv den sadece uzuvlarında sıkıntı olanlar vede agır engelli olup %90 nı geçenler yararlanabiliyorlar boşu boşuna benim gibi ötv kuyruguna girmeyin zaten otomobil bayileride size gerekli cevapları veriyor ugraşmaya degmez her engelli ötv indiriminden yararlanamaz (not rahatsızlıgım akçiger aldıgım rapor %85 kurtarmıyor)
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%66,35
MUSTAFABALCİ 04.05.2014 - 21:10:39
BENİM KALP. GÖZ. VE. KULAKTAN. OLMAK ÜZERE %72 ENGELLİ RAPORUM VAR AMA. ÖTV. SİZ ARABA. ALAMIYORUM NİCİN ARABA ALAMADİGİMİ. BANA. İZAH EDERSENİZ. COOOK SEVİNİRİM
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%72,24
MUSTAFABALCİ 04.05.2014 - 21:10:39
BENİM KALP. GÖZ. VE. KULAKTAN. OLMAK ÜZERE %72 ENGELLİ RAPORUM VAR AMA. ÖTV. SİZ ARABA. ALAMIYORUM NİCİN ARABA ALAMADİGİMİ. BANA. İZAH EDERSENİZ. COOOK SEVİNİRİM
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%64,40
CEVDET CAHAN 30.04.2014 - 07:55:09
%52 ÖZÜRLÜYÜMARAÇ ALABİLİRMİYİM
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%62,41
hasan karaca 06.04.2014 - 00:58:21
2014 torba yasa düzenlemesi ile %90 ve üzeri engelli ötv istisnası motor hacim sınırı 1600cc.den 2500cc.ye genişletilmiş haberleri(hürriyet) doğrumudur.?
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%55,25
şenol koç 05.04.2014 - 00:45:49
kardeşimin %56 ağır özürlü raporu var ve zihinsel özürlü ayrıca raporunda ehliyet alamaz ibaresi yer alıyor bu durumda biz ötv indirimli araç alabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%61,73
ali fidan 01.04.2014 - 17:04:09
benim raporu %50 araba albilirmi mi???*
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%62,79
nec bak 26.03.2014 - 16:00:49
Arkadaşlar bir kere araç alabilmeniz için %40 ın üzeri raporunuz olacak.ikincisi ise H sınıfı ehliyetiniz olacak üçüncüsü ise alınan araç üzerinde sakatlık ile ilgili tertibat olacak. Her %40 üzeri ötv indiriminden faydalanamıyor.artı H (özürlülere ait ehliyet) sınıfı ehliyette istiyor.Diğer arkadaşlardan ise %90 nın üzeri raporu olanlar ötv indiriminden faydalanabilir.onlardan özel tertibat ve H sınıfı ehliyet istemiyor.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%63,14
ayse zehra 18.03.2014 - 16:33:49
mrb ben annanemle kalıyorum agır özürlü o/o 86 başka kımsemızde yok o yuzden araba almak ıstıyorum ama 3yıl once aldıgım kurul raporu bu acaba arac indirimi alabilirmiyim yardımcı oluersanız cok sevınırım...
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%70,91
ALİ YİĞİT 21.02.2014 - 19:31:28
MERHABALAR, BENİM ABİM %90 ZİHİNSEL ENGELLİ ABİMİN VE EVİMİZİN İHTİYAÇLARINI GİDERME AMAÇLI 2007 YILINDA BİR ARAÇ ALDIK 6 SENE KULLANDIKTAN SONRA DAHA KULLANIŞLI DAHA GENİŞ BİR ARAÇ ALMAYA KARAR VERDİK. ABİMİN VASİSİ ANNEM OLDUĞUNDAN DOLAYI ARAÇ SATIŞI VE ARAÇ ALABİLİR İBARESİ ALMAK İÇİN MERSİN MAHKEMESİNE BAŞVURDUK HARÇ VE BİLİRKİŞİ MASRAFLARI DERKEN 350 TL ÜCRET ÖDEDİK .ARCIN KEŞFİ YAPILDI HAKİM VE BİLİRKİŞİ ARABANIN SAĞINA SOLUNA BAKTI 5 GÜN SONRA ARAÇ SATILAMAZ RAPORU GELDİ BÜTÜN EMEKLER ONCA ZAMAN BOŞA GİTTİ ..BENİM ANLAMADIĞIM 5YILI GEÇEN BİR ARABA NEDEN SATILAMIYOR BİZİM BİLMEDİĞİMİZ BAZI AYRINTILARMI VAR . İKİNCİ KEZ SATIŞ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURMAKTAN ÇEKİNİYORUM .. BENİ BİLGİLENDİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM ...SAYGILAR....
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%64,69
Nahittin Tunalı. 15.02.2014 - 19:32:32
Benim oğlum 100- 93 özürlü ben karavan tipi bir araç almak istiyorum, 1600 den güçlü araç almak istiyorum dediğim zaman ö.t..v.yi otomatikman 100 de 15-düşüyor, bana yardımcı olmanızı rica ediyorum,saygılar.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%54,96
ahmet altın 09.02.2014 - 16:58:31
merhaba benim annemin %66 raporu var agır özürlü kalıcı ortapedi olarak araç alımında indirimden yararlanabilirmiyiz.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%65,05
nrlh tnhn 08.02.2014 - 00:01:27
% 50 raporla ala biliyormuyuz
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%56,36
senol 07.02.2014 - 14:53:40
% 40 sol kol engellilere neden ötv indiriminden yararlanamıyorum. hareket ettirilir tertibatı kabul etmiyorlar, doktorlar bu şekilde otomobili kullanabilirsiniz, yazıyorlar millet vekillerine ve aile sosyal politikalar bakanına sesleniyorum engelliler arasında ayrımcılık yapıyorsunuz. Sağ kol engelliye, sağ ayak ve sol ayak engelliye ötv indirimi var sol kol engelliye ötv indirimi yok. Yazıklar olsun bu hükümete ne diyeyim, oy isterler se oy yok bundan sonra Ak partiye.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%81,43
Ad Soyad Giriniz... 05.02.2014 - 14:03:26
arkadaşlar özür oranı ne olursa olsun ruhsat sahibi özürlü olan kişi olmak zorunda sadece özür oranı %90 ve üstü olanlarda ruhsat sahıbı harıcınde 1.derece kan bağı yapanlarında aracı kullanabılme ıhtımalı var dıger durumlarda aracı h sınıfı ehlıyet harıcı bırı kullanılması suc teskıl edıyor.saygılarımla.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%53,76
ismail çeçan 04.02.2014 - 01:33:49
benim çocuğum doğuştan engelli hemde epilepsi hastası.kızım yedı yaşında köyde ikamet ediyorum ilçeye 20km uzaklıktayım.çocuğum sürekli havale geçiriyor hastahaneye götürmekte sıkıntı yaşıyorum sürekli komşudan arabayı alıyorum.%86 raporu var araba almam şansım varmı.yorumunuzu bekliyorum tşk
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%69,70
mustafa bingol 27.01.2014 - 23:07:56
Babam kıbrıs gazısı % 85 raporu var alabilirmı
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%62,80
SALİH ÖZTÜRK 27.01.2014 - 22:45:53
%43 OLANLAR ALABİLİYOMU
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%59,02
fahir şin 21.01.2014 - 20:38:00
yeğenimin %72 raporu var ben amcası olarak araba alabilirmiyim indirim olurmu. yardımcı olursanız evinirm.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%57,51
hasan perktaş 18.01.2014 - 21:11:41
bir gözüm protez yüzde 39 raporum var bu raporla arac alabilirmiyim
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%55,23
Ad Soyad Giriniz... 17.01.2014 - 15:56:54
selam ablam %50 ozurlu uzerine araba alabılırmıyız
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%49,29
Ad Soyad Giriniz... 25.12.2013 - 21:47:54
Babamin bir gozu kor is kazasindan dolayi. %40 sakatlik raporu var araba alımında ki indirim orani nedir?
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%49,92
sayim erdem kocaelı 10.12.2013 - 09:08:25
bende böbrek nakıllıyım yüzde seksen süreklı raporum var araç alırken otv kdv ödermıyız
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%40,49
yasin koyiğit 06.12.2013 - 20:39:37
Selam benim % 72 raporum var nasıl indirimli araç alabilirim lütfen bana yardımcı olur musunuz kaç yere gittim yok ver miyolar
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%64,36
GÜRSEL ORALLI 20.11.2013 - 09:39:36
YİĞENİMİN % 75 raporu var ben amcası olarak araç alabilirmiyim indirim olurmu yoksa yeniden rapor almam lazımı
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%60,67
ahmetvural 16.11.2013 - 18:58:34
bukanunlarlbirazdaha kolaylaşlrsadahaiyiolur
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%52,07
Ad Soyad Giriniz... 07.10.2013 - 21:15:26
Yorumunuzu Giriniz...
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%48,42
Ad Soyad Giriniz... 25.09.2013 - 08:45:56
Yorumunuzu Giriniz...
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%55,56
Ad Soyad Giriniz... 25.09.2013 - 08:45:56
%74 ÖZÜRLÜ ANNEANNEME BAKIYORUM SAGA SOLA GIDISLERDE HER SEFERDE TAKSI TUTUP GIDIYORUM. ONUN UZERINE ARABA ALABILIR MIYIM?
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%67,16
niyazi karaca 21.09.2013 - 19:14:19
%77 görme özürlü olan kişi sürücü belgesi alamayacağına göre adına alınacak araba dan niçin ÖTV.KDV indiriminden yararlanılamıyor .
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%61,49
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  
Engellilere her ay maaş ödenecek
Hükümet, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlara 3 ayda bir ödenen aylıkları h...
  
...
  
Sözleşmeli öğretmen alımında yeni uygulama
Sözleşmeli öğretmen alımında "Öğretmen Strateji Belgesi" oluşturulacak...
  
Akçakoca sahillerinde engellilere engel yok
Akçakoca'da Belediyesi tarafından Çuhallı plajında engelli vatandaşların denize daha rahat girebilme...
  
İkinci el motorlu taşıtlara "garanti" zorunluluğu
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yeni "garanti" düzenlemesini duyurdu...
  
2017 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları belli oldu
Araç sahipleri 2017 motorlu taşıtlar vergisinin ne olacağını merak ediyordu. Motorlu taşıtlardan 201...
  
Başkan Yiğit’ten kimsesiz yaşlı ve engellilere müjde
Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit’in girişimleri ile ilçede atıl durumda bulunan atıl durumda ...
  
...
  
...
  
...
  
Engellilere moral gezisi
Beyazay Derneği Düzce Şubesi engelliler için moral günü düzenledi......
  
Keleş’ten engellilere hep destek tam destek
Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli çocuklarla ve özel e...
  
Engellilere pozitif ayrımcılık yapıyoruz
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Zeki Yıldırım, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeni ile ...
  
Maliye kamu taşıtlarına el atacak
Maliye Bakanı Şimşek, 2015’te yeni bir vergi öngörmediklerini, kamuya alınacak personel sayısının az...
  
Engellilere akülü araba
Türkiye Beyazay Derneği ve Düzce Belediyesi Kent Konseyi Engelli Çalışma Grubu'nun ortak katkıları s...
  
Keleş'ten engellilere spor tesisi müjdesi
10- 16 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle değerlendirilen Engelliler Haftası münasebetiy...Emlak8.Net