Saniye İçinde Yönlendiriliceksiniz


Hasan TÜLÜCEOĞLU

[email protected]Bookmark and Share

ALLAH’IN SÖZÜNÜ İŞİTTİĞİ KADIN


13.3.2017 - Bu Yazı 32478 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 ALLAH’IN SÖZÜNÜ İŞİTTİĞİ KADIN

(PEYGAMBERLE TARTIŞAN KADIN)

Tartışma olayını ifade eden ‘tücadilüke’ ( تُجَادِلُكَ)  kelimesinden ismini alan ‘Mücadele Suresi’, sahabeden medeni cesareti yerinde bir kadının kocasıyla ilgili Peygamberle(sav) tartışmasının anlatımıyla başlar.

Böyle bir olayın Kuran’da anlatımı, üstelik sureye bu konudan dolayı bu adın verilmesi söz konusu iken müslümanlarca  kadınların sosyal hayatta görüş ve söz haklarına gereken ağırlığın verilmemesini, bu gerçeğin asırlardır görmezden gelinircesine geri planda tutulmasını elbette ilginç buluyoruz.

Sosyal hayatı ilgilendiren bir konuda işin başında müslüman bir kadının Peygamberimizle(sav) tartışırcasına çözüm araması örneği Kuran’da açıkça dururken yüzyıllardır kadının sosyal hayatta ikinci plana itilmesinin çözümlenmesi çok zor ciddi bir mesele olduğunu düşünüyorum.

(زَوْجِهَا ف۪ي  تُجَادِلُكَ الَّت۪ي قَوْلَ اللّٰهُ سَمِعَ قَدْ) “Kad semi’a Allâhu kavle-lletî tucâdiluke fî zevcihâ ve teştekî ila Allâhi”. Meali: Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikâyette bulunan kadının sözünü işitmiştir. (Mücadele suresi 1.ayet)

Bu ayette fiil olarak işitmenin (سَمِعَ) kullanımı kadının gayret ve çabasını ön plana çıkarıp buna Yaratıcı’nın değer ve önem verdiğini gösterir. Allah kadının sözünü işitti, hangi durumda, seninle tartışan kadının, neyi tartışan, kocası hakkında tartışan kadının sözünü işitti.

Sureye adını veren ‘tücadiluke’ (تُجَادِلُكَ) ifadesinin böylelikle öne çıkarılması da kadının bir konuda Peygamberle(sav) mücadele hatta tartışmasını öncelikli kılar.

“Tücadiluke” (تُجَادِلُكَ),  cehd, gayret, çaba, tartşma, mücadele anlamlarına gelen bu kelime, burada, kadının bir konuda Peygamberle(sav) karşılıklı olarak ısrarlı mücadelesini ifade eder.

Konu, cahiliye döneminden beri kadını zor durumda bırakan haksız, adaletsiz boşama mevzusudur. Hadislerde rivayet edildiği üzere sahabeden ‘Havle binti Sa’lebe’ kocasının cahiliye döneminden gelen ‘zihar’ diye ifade edilen boşama şeklini kabul etmez. Akli olarak düşündüğünde bunun haksız ve yanlış bir uygulama olduğunu, kocasının bu sözünün geçerli olmaması gerektiğini ısrarlı çaba ve gayret sarf ederek Peygamberimize(sav) ifade edip Peygamberden(sav) bir çözüm bulmasını ister.

(اللّٰهِۗلَى وَتَشْتَك۪ٓي)  “Ve teştekî ila Allâhi”, meali: Allah’a şikâyette bulunan. 

‘Havle binti Sa’lebe’, Peygamberimize(sav) bütün çaba ve gayretiyle anlatmakla birlikte Peygamberimizin(sav) ona istediği cevabı veya ruhsatı verememesi üzerine bu defa Havle, gerçek otoriteye dönmüş ve O’na dua olarak şikayetini ifade etmiştir. Bu ifade bu mücadelede kadının son bir gayret olarak durumunu Allah’a anlattığını açıklamaktadır.

Zihar,  cahiliye döneminde eşin anneye izafesiyle söylenen bir sözle  boşama şeklidir. Ancak kadını çok zor durumda bırakan bir boşamadır ki böyle boşanan kadın bir daha başka biriyle de evlenememekte, yaşamda tek başına ortada kalmaktadır.

(وَلَدْنَهُمْۜ لّٰٓئ۪ إِلَّا اُمَّهَاتُهُمْ اِنْ اُمَّهَاتِهِمْۜ هُنَّ مَا نِسَٓائِهِمْ  مِنْ مِنْكُمْ يُظَاهِرُونَ ٱلَّذِينَ) “Elleżîne yuzâhirûne minkum min nisâ-ihim mâ hunne ummehâtihim”, meali: ‘İçinizden kadınlarına zihar yapanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anaları değildir.’ (Mücadele suresi 2.ayet) 

Bu ayette eşine ‘annem gibisin’ demekle eşlerin anneleri olmadığı dolayısıyla böyle bir sözün gerçerli kabul edilemeyeceği ifade edilerek ayetin devamında annelerinin onları doğuran kadınlar (وَلَدْنَهُمْۜ الّٰٓئ۪ إِلَّا اُمَّهَاتُهُمْ اِنْ) olduğu gerçeği hatırlatılarak hakikate aykırı olarak söyleyip kabul ettikleri sözlerinin çirkinliği (الْقَوْلِ مِنَ مُنْكَراً) ve açık bir yalan, aldatma ( وَزُوراًۜ) olduğu vurgulanmaktadır.

Bütün bu yalan, aldatma, hile ve hatta hakikat dışı söz, davranış ve uygulamalara rağmen gerçekte Allah’ın affedici ve bağışlayıcı olduğu (غَفُورٌلَعَفُوٌّ اللّٰهَ وَاِنَّ)  ayetin sonunda hatırlatılmaktadır.

Aslında Mücadele suresi ikinci ayetinde ziharın gerçek dışı yalan ve aldatmaya dayalı bir söze bağlı yanlış bir uygulama olduğu anlatılmakta dolayısıyla geçerlilik hükmünün olmaması gerektiği durum söz konusudur.

Ayrıca ahzap suresi 4.ayette de (kendilerine zıhâr yaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır) zihara vurgu yapılmakta ve bununla eşlerin gerçek anne yerine geçmediği açıkça ifade edilmektedir.

Ancak Mücadele suresi 2.ayetin sonundaki “şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır” ifadesi bu uygulamaya önemle vurgu yapıldığına işaret eder.

Bundan dolayı sonraki ayetlerde zihar yapan kişinin yerine getirmesi gereken kefaretler ifade edilir. Böylelikle yanlışta olsa geçmiş hukuka riayetle bunun beraberinde getirdiği söze itimatla doğru kişiliklerin yerli yerine oturması hedeflenirken masum insanlara yapılan haksızlıkların meşru bir cezayla düzeltilmesi bütün bunları öncelikli tutan Peygamberimizin(sav) hukukunun korunması  ivedilikle gözetilmiştir.

“يُظَاهِرُونَ” ve “يَعُودُونَ” fiillerindeki zaman sigasından dolayı bazı müfessirler ziharın her zaman geçerli sayıldığı ve pişman olanların ayetlerdeki kefaretleri vermeleri gerektiği yorumunda bulunmuşlardır. Oysa önceden yapılmış ve pişman olunan ziharların kefareti bu ayetlerde ifade edilmektedir. Zira  يُظَاهِرُونَ  ifadesi Ahzap 4.ayet ile Mücadele 2.ayette müzari sigası görünümünde geçmişte yapılanı ifade etmektedir. Mücadele suresi 2.ayeti ile Ahzap suresi 4.ayetiyle birlikte  ziharın geçersiz olduğu açıkça  ifade edilmiştir.

“Kadınlarından zıhar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce, bir köle azat etmelidirler. İşte bu hüküm ile size öğüt veriliyor. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Mücadele suresi 3.ayet)

“Kim (köle azat etme imkânı) bulamazsa, eşine dokunmadan önce ard arda iki ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse altmış fakiri doyurmalıdır. Bunlar, Allah’a ve Resûlüne hakkıyla iman edesiniz, diyedir. İşte bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kâfirler için elem dolu bir azap vardır.” (Mücadele suresi 4.ayet)

“Allah'a ve Peygamberine karşı gelenler, kendilerinden öncekiler nasıl alçaltıldı ise öyle alçaltılacaklardır. Biz, apaçık ayetler indirmişizdir, bunları inkar edene alçaltıcı azap vardır.”  (Mücadele suresi 5.ayet)

 

.

Facebook Yorumları

Emlak8
20.01.2021
BATILILAŞMA VE DİNİN TASAFFİLEŞMESİ
16.05.2020
POZİTİVİZM VE DİNDARLAR
13.01.2020
GARPLILAŞMA VE DİNDARLAR
26.11.2019
YEDİNCİ KOĞUŞTAKİ İYİ ADAMLAR
8.06.2019
Bir Römork Buğday Bir Vida Ederken
28.1.2019
TOPLUM VERİ TABANI
1.11.2018
BATILILAŞMA SENDROMU
3.10.2018
GARP YOKUŞUNDA DİNDARLAR
23.8.2018
HZ. ÖMER, HZ. MUAVİYE İLE SEKÜLERLİĞE YOL MU VERDİ?
26.3.2018
GÜNCELLEME VE MÜCEDDİD
5.2.2018
İSLAMCILARIN ETKENSİZLİĞİ
18.12.2017
İki cenahında karşıt olduğu sultan
19.9.2017
TEKNOLOJİ VE FARKINDALIK
24.7.2017
HZ. SÜLEYMAN’INKİ BİR SEVDA MIYDI?
6.7.2017
TEKNOLOJİ VE BENLİK
15.6.2017
İLAHİ KELAM’LA SEKÜLERİ HEDEFLEMEK
30.5.2017
İslam oluştan günümüze değişen hassasiyetler
12.4.2017
‘PATRON BEBEK’TE MASUM SAKINCALAR
13.3.2017
ALLAH’IN SÖZÜNÜ İŞİTTİĞİ KADIN
1.1.2017
KARUN’A ÖYKÜNENLER
22.12.2016
DOCTOR STRANGE’DE ÖNGÖRÜLEN SPİRİTÜEL DÜNYA
26.5.2016
Batılılaşmada mündemiç din karşıtlığı
18.8.2015
Amak-ı hayal ve Osmanlı son dönemi dini yaklaşımlar
29.6.2015
Ters köşeye yatan dindarlar
15.6.2015
MERYEM’İN İŞLERİ
14.5.2015
LUCY, VARSAYILAN İNSAN POTANSİYELİ
22.4.2015
LUT'UN EN ZOR GÜNÜ
22.03.2015
SARE’NİN ÇIĞLIĞI
12.03.2015
Görselde kalan batılılaşma
16.02.2015
Batılılaşmanın ilk habercisi
28.01.2015
Çeyrek yüzyıl geciken teknoloji
30.12.2014
OSMANLICA’NIN TÜRKÇESİ
06.12.2014
İKİNCİ MAHMUT’UN ‘FES’İ
01.11.2014
Cumhuriyet tek alternatifti
23.10.2014
Dolmabahçe’de korunmak istenen ihtişam
15.09.2014
Piramitlerden rezidanslara
02.09.2014
Devletin gönlü
31.07.2014
SRAİL VE BİTMEYEN FİLİSTİN DRAMI‏
05.07.2014
‘İmtihan’ın ölümü
19.06.2014
Ayasofya’yı isterken kültür deformasyonunu görmemek
06.06.2014
FETİH, ÇANDARLI’YI NEDEN TASFİYE ETTİ?
23.05.2014
Facialar ve toplumsal sorunlarımız
09.05.2014
Geri kalmışlığımız ve devlet iradesi
21.04.2014
SULTAN II.ABDÜLHAMİT NEDEN BIRAKTI?
17.03.2014
TEKNOLOJİ VE KÜLTÜR
26.02.2014
Ferrariye binen ‘hacı’
29.01.2014
SULTAN II. ABDÜLHAMİT’İN BATI TUTKUSU
06.01.2014
ZİYA PAŞALARIN EKSİKLİĞİ
20.12.2013
‘Bin yılda’ kronometre işliyor mu?
14.12.2013
MIZRAKLARIN UCUNDAKİ DERSHANELER
01.12.2013
Mızrakların ucundaki dershaneler
12.11.2013
MARMARAYLAR YAPTIRMAK
17.10.2013
Trum trum demokratikleşmek istiyorum
04.10.2013
Demokratikleşme paketiyle başörtüsü sorunu çözülecek mi?
24.09.2013
Eğitim sistemimizi Abdülhamit’e mi borçluyuz?
30.08.2013
DİNDARLAR NEREYE?
10.08.2013
NAMIK KEMAL’İN SUÇU NEYDİ?
18.07.2013
Adeviye’den Taksim’e Mısır Türkiye’ye bakar
11.07.2013
KÜLTÜR YAPTIRIMLARI
22.06.2013
Pasif güç
04.06.2013
Alkol mü, kültür mü?
14.05.2013
“Yatçaz kalkcaz, yatçaz kalkcaz”
25.04.2013
YGS din kültürü soruları
23.04.2013
YGS din kültürü soruları
09.04.2013
BATI, OSCAR’LA İRAN’A ‘ARGO’ KONUŞTU
22.03.2013
OTOYOLDAN TREN GELMİYOR
09.03.2013
BARAJLAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇİN MİYDİ?
19.02.2013
Tevhidin zorunlu kıldığı hicret
04.02.2013
Batılılaşmaya ilk ayak koyan Levent
18.01.2013
HOLLYWOOD’A GÖRE ABRAHAM LİNCOLN VAMPİR AVCISI
29.12.2012
Kutlama mı,Hıristiyanlaşmak mı?
24.12.2012
Zemzem Tower Kabe’ye karşı
15.12.2012
İslamcı hareketlerin iflası mümkün mü?
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8Emlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive