Ümit KARDAŞ

Artı GerçekBookmark and Share

1950-1960: İki partili vesayet rejimi


25.12.2019 - Bu Yazı 341 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 İkinci Dünya Savaşı’nın sürdüğü dönemde özellikle ordunun yetersizliği ve güçsüzlüğü gibi profesyonel nedenlerle genç subaylar arasında komutanlara ve iktidara karşı başlayan hoşnutsuzluklar 1940’lı yıllardan itibaren genç subayların siyasete müdahale amaçlı cunta örgütlenmelerine başlamalarına neden oldu.

1942-1943 yıllarında İnönü yönetimini devirmek amacıyla girişimde bulunulmuş, General Muzaffer Tuğsavul kendisine yapılan teklifi geri çevirmişti.(Doğan Akyaz- Askeri Müdahalelerin Orduya Etkisi). 

Siyasal nitelikli cunta örgütlenmeleri çok partili rejime geçişte, 1946’da yapılan ilk seçimlerde ve sonrasında da varlıklarını devam ettirdiler. 1940-1945 arası kurulan cuntalarda daha sonra önemli görevlere gelecek isimler bulunmaktaydı.

Cemal Tural, Cevdet Sunay, Memduh Tağmaç gibi. Bu cuntalardan bir kısmı İnönü ile bir kısmı Bayar’la ilişki kurmuş hatta bazı subaylar Demokrat Parti lehine bir girişimi de düşünmüşlerdi. 

1950 seçimlerinden birkaç ay önce İsmet İnönü ve Nihat Erim İstanbul’da I. Ordu Komutanı Asım Tınaztepe ve diğer generallerle toplantı yapmış, Tınaztepe’nin çok partili rejime geçiş ile ilgili endişelerini gidermeye çalışmışlardı. 

İnönü generallere değişen dünya koşullarının demokrasiye geçişi zorladığını belirtirken rejimin tehlikeye girmesi durumunda orduyu göreve çağıracağını belirtmeyi de ihmal etmemişti. (Feroz Ahmad- Demokrasi Sürecinde Türkiye 1945-1980).  

14 Mayıs 1950 seçim sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra; 15 Mayıs akşamı bazı generaller İnönü’ye gidip bir emri olup olmadığını sormuşlar ancak İnönü’nün müdahaleye sıcak bakmaması üzerine girişimlerinden vazgeçmişlerdi. 

Ordu içinde bazı üst rütbeli subayların demokratik sürecin hemen başında CHP ile temas içinde olması DP’yi rahatsız etmeye başlamıştı.  

1950 seçimlerinin yapılmasından çok kısa bir süre sonra bir albayın İnönü’ye bağlı generallerin 8-9 Haziran gecesi darbe yapacaklarını Başbakan Menderes’e ihbar etmesi üzerine 6 Haziran 1950’de hükümet tarafından Cumhuriyet tarihinin en geniş ve hızlı tasfiyelerinden biri gerçekleştirilerek 16 general ve 150 albay emekliye sevk edildi. (Ümit Özdağ- Menderes Döneminde Ordu Siyaset İlişkisi ve 27 Mayıs İhtilali). 

1954 yılından itibaren ordu içindeki cuntalaşma faaliyetleri artmış bulunuyordu. Hiyerarşi dışı bu örgütlenmelerin birden çok olduğu ve bazılarının birleşik olarak davrandıkları saptandı. 

Çok partili rejime geçişte, gerek yasalar gerek sıkıyönetim uygulamaları yüzünden, sol kanadı budanmış, aynı ekonomik sistemi savunan ve demokratik değerleri içselleştirmemiş iki partili bir rejim ortaya çıkmıştı.

CHP ve DP sol karşıtlığında buluşuyor hatta birbirlerini komünistlikle suçluyorlardı. Tek ayak üzerinde yürümeye zorlanan demokrasinin biçimsel bir hal alacağı ve rejim tıkanıklığına yol açacağı öngörülemez değildi.

1950, 1954, 1957 milletvekili genel seçimlerinden DP çoğunluk partisi olarak çıktı. Ancak seçim sisteminin yarattığı adaletsiz sonuçlar nedeniyle bu parti aldığı oy oranlarının çok üstünde temsil edilmeye başlandı. 1950 seçimlerinde yüzde 53.35 oy oranıyla TBMM’de yüzde 83.57’lik bir temsile ulaşmıştı.1954 ve 1957 seçimlerinde de bu oransızlık devam etti.

Böylece kuvvetlerin birleştiği, çoğunluk egemenliğine hatta diktasına dayalı, parti içi demokrasinin bulunmadığı iki partili bir rejime geçilmiş oldu. Disiplinli, çoğunluğa dayalı yürütmenin hem çoğunluğa hem de meclise dolayısıyla ülkeye tek elden hükmetmeye kalkması sonucunda meclisin hükümet üzerinde denetiminin bulunmadığı ve muhalefetin ezildiği bir uygulamaya geçildi. (Bülent Tanör- Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri)

Hükümet ve parti içinde oluşan dar bir kadronun yarattığı oligarşik yapı, partinin meclis grubunu da denetimi altına alarak ve kendisine oy vermeyenleri dışlayarak ‘milli irade’nin tek sözcüsü kimliğine büründü.

Bu durum 1924 Anayasası’nın öngördüğü Meclis üstünlüğü sistemini tersine çevirmiş, fiili parti oligarşisi sistemini yaratmıştı.1957’de yapılan bir İçtüzük değişikliğiyle muhalefetin iktidarı denetleme yolları esaslı bir şekilde daraltıldı.

1953’de üniversite öğretim üyelerinin siyasi kuruluşlarda görev almaları, siyasi yayın ve beyanda bulunmaları bir yasayla yasaklandı.1954 seçimlerine gidilirken Millet Partisi mahkeme kararıyla kapatıldı. Muhalefete oy verenleri cezalandırmak için Adıyaman ilçesi Malatya’dan ayrılıp il haline getirildi. Kırşehir ili ilçeye dönüştürüldü.

1954’de partilerin radyodan seçim propagandası yasaklandı. İktidar temsilcilerinin konuşmaları seçim propagandası sayılmadı. Radyo partizanlaştı. Partilerin seçim dönemi dışında toplantı ve gösteri düzenlemeleri yasaklandı.

DP iktidarı özellikle basın özgürlüğünü yok edici düzenlemeler yaptı. Resmi İlanlar Kararnamesi ile basını ödüllendirme ya da cezalandırmanın yolu açıldı. Yeni basın suçları yaratılırken, hükümete karşı suçlarda ispat hakkı tanınmasından vazgeçildi, sorumluluk alanı genişletildi.

Kamu görevlilerinin yargı yolu kapatılarak re’sen emekliye sevk edilmesiyle baskılar son safhaya geldi. Yüksek mahkemelerin üyeleri ile üniversite öğretim üyeleri de kapsam içinde olduğundan adli ve akademik güvenceler etkilendi. Özellikle bu düzenleme sonucu hâkim bağımsızlığının yok edilmesi hukuk güvenliğini de ortadan kaldırmış oldu.

DP çoğunluğu 18 Nisan 1960’ da ‘CHP’nin yıkıcı, gayrimeşru ve kanundışı faaliyetleri’ni araştıracak bir “Tahkikat Encümeni” kurulmasına karar verirken, bu alt kurula sorgu ve sulh hâkimi ile askeri adli amirlere tanınan tüm hak ve yetkileri tanıdı. Encümen sınırsız yetkilerle şiddetli önlemler almaya başladı. 

Bu gelişmeler üzerine 28 Nisan 1960’da öğrenci hareketleri başladı. Bunun üzerine sıkıyönetim ilan edildi. DP uyguladığı antidemokratik politikalarla yarattığı gergin ortamda askeri otoriteye yaslanarak bir darbe zemini yaratmış oluyordu. Çünkü asker darbeyi gerçekleştirecek zemini yakalamıştı.

Çok partili hayata geçiliyor iddiasıyla aslında birbirine benzeyen iki partili bir vesayet rejimine geçilmişti. Bagajı antidemokratik uygulamalarla dolu, parti içi demokrasiden uzak, demokrasi kültürü üretememiş CHP’den dörtlü takrirle ayrılarak DP’yi kurmuş eski CHP’li kadrolardan demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir rejim inşa etmeleri beklenemezdi.

Bu gelişmelerin sonucu 27 Mayıs askeri darbesi emir-konuta zinciri dışında, askeri hiyerarşiden bağımsız ve generaller dışında kalan subaylar tarafından gerçekleştirildi.

1961 anayasası, bir askeri darbenin ve bu darbeyi besleyen koşulların ürünü oldu. Bu anayasa, askeri bir rejim ortamında hazırlanmış, 37 subaydan oluşan Milli Birlik Komitesi (MBK) ve seçkinci bir karakter taşıyan Temsilciler Meclisinden meydana gelen Kurucu Meclis tarafından hazırlandı. 

Türkiye’de bir anayasanın kurucu meclis tarafından oluşturulması ve referanduma sunulması ilkti. 61 anayasasının hazırlanması ve kabulünde üç aşama öngörüldü: Ön tasarıların hazırlanması, tasarıların kurucu meclis tarafından tartışılıp kabul edilmesi, halk oylaması.

Milli Birlik Komitesi, yeni bir anayasa hazırlanması için İstanbul Hukuk Fakültesi’nden yedi kişiyi görevlendirdi. Bu bilim kurulu Ankara üniversitesinden de üç üye alarak, ön tasarıyı hazırlayıp MBK’ye sundu.

Temsilciler Meclisinin özelliği aydın ağırlıklı oluşu, genel oya dayalı bir eşitlikçi temsilin öngörülmemiş olmasıydı. Bu çerçeve içinde DP ve çizgisinin temsiline olanak tanınmamıştı. Bu oluşum, demokratik teori ve anlayış açısından özürlüydü. Bu eşitsizlikte kısıtlayıcılık TM’nin CHP eğilimli bir kentli aydın üstünlüğüne sahne olmasını mümkün kıldı.

TM’nin kendi içinden seçtiği 20 kişilik Anayasa Komisyonu, Anayasa tasarısını hazırladı. Kurucu Meclis, 27 Mayıs 1961 tarihinde son metni kabul etti. Bu metin, 9 Temmuz 1961 günü halk oylamasına sunuldu. Katılma oranı, yüzde 80’in üstündeydi. Geçerli oyların yüzde 61,5’i evet, yüzde 38,5’i hayırdı.

1961 Anayasası’nın felsefesini, esaslarını ve içeriğini, bu Anayasa’da 1971 yılında yapılan değişiklikleri başka bir yazımda ele alacağım. Geçmişle ilgili tespitlerin bugün sıfırdan yeni bir inşayı nasıl yapmamız gerektiğine bizi ikna edeceği kanısındayım.

.

Facebook Yorumları

Emlak8
25.12.2019
1950-1960: İki partili vesayet rejimi
13.11.2019
Faşizmin ayak izleri: Rousseau-Robespierre-Mussolini
30.10.2019
Otokratik Cumhuriyet-çoğulcu demokrasi uyumsuzluğu
22.10.2019
Yargı reformu illüzyonu
20.10.2019
Yargı reformu illüzyonu
7.10.2019
Tek partili otokratik rejimde ikinci parti sorunu
25.08.2019
Anayasacılık: Batı-Osmanlı Anayasa hareketleri
14.07.2019
Silah alımlarında şeffaflık: Silah mı ekmek mi?
24.06.2019
İngiltere örneği üzerinden: Türkiye'de siyasi birliği temsil krizi
1.06.2019
Dersim'den 'Tunç' eline
19.05.2019
Narsisistin ışığı nereye düşer?
17.05.2019
Hukuksuzluğun yargı etiği boyutu
3.05.2019
Linç fiilleri TCK'da suç olarak düzenlenmeli
24.4.2019
Linç, imha ve tenkil rejimi
15.4.2019
Demokrasi kültürü olmayan ülkede seçim böyle olur
31.3.2019
Çırılçıplak hayatlar ‘citizen ya da denizen”
15.3.2019
Kürtlerle birlikte cumhuriyeti demokratikleştirmek
3.3.2019
'Çok kalpli asi'
17.2.2019
Hukuksuzluğun Kafkaesk kasveti
3.2.2019
Çöküşe götüren Emevi-İttihatçı zihniyeti
18.1.2019
Abesle iştigal eden kim!
16.1.2019
Bir mahalli seçim hatırası
2.1.2019
Roboski: Vicdanın turnusol kağıdı
23.12.2018
Anneler: Plaza de Mayo'dan Galatasaray Meydanı'na
12.12.2018
Sessiz sedasız: 'Zorla kaybedilenler'
9.12.2018
Sessiz sedasız: Zorla kaybedilenler
24.11.2018
AİHM kararlarının anlamı ve bağlayıcılığı
10.11.2018
Siyasi suç örneği: Cumhurbaşkanına hakaret
28.10.2018
Kaşıkçı barbarlığı ve yeni bir dünya ihtiyacı
26.10.2018
Kaşıkçı barbarlığı ve yeni bir dünya ihtiyacı
13.10.2018
Devlet geleneği: Suç ve delil icadı
30.9.2018
Affın mantığı
14.9.2018
Eylül ile gelen
2.9.2018
Patent, İslam ve yaratıcılık
30.8.2018
Kaç patent başvurunuz var?
18.8.2018
Hayali para, gerçek kriz
7.8.2018
Brunson dahil herkes için hukuk güvenliği
6.8.2018
Brunson dahil herkes için hukuk güvenliği
26.7.2018
'Mış' gibi yapmanın sınırı
13.7.2018
İnsanı ele geçiren Devlet
3.7.2018
Devletin siyaseti ele geçirmesi
19.6.2018
Son çıkış
5.4.2018
Engellilere KHK engeli
30.3.2018
AİHM'in Altan-Alpay kararlarının hukuki sonuçları
24.3.2018
Guantanamo'yu hatırlamak
16.3.2018
Hakikat-Empati-Uzlaşı
9.3.2018
Ai Weiwei: Sisteme sanatla meydan okuma
2.3.2018
Zina suç olmalı mı?
23.2.2018
CHP, nasıl iktidar alternatifi olabilir?
16.2.2018
Tarihin içinden gelen CHP mirası
9.2.2018
Siyaseti ve bireyi ceza hukuku içinde eriten devlet
2.2.2018
Hassas kalplerin cehennemi
27.1.2018
Tarihin bıraktığı tortu: İmparatorlukta Hristiyanlar ve Araplar
19.1.2018
Kassandra çağrısı
12.1.2018
İktidarın ve polisin meşruiyeti
4.1.2018
Kapıda bekletilen demokrasi
22.12.2017
Küresel kozmopolit demokrasiye doğru
21.12.2017
Küresel kozmopolit demokrasiye doğru
3.12.2017
Batılılaşma ne zaman başladı?
8.11.2017
Adil yargılanma hakkı
1.11.2017
Terezin'den Diyarbakır'a
25.10.2017
Sürekli istisna hali
18.10.2017
OHAL’de hak ve hukuk ihlalleri
11.10.2017
Rejim diyanetle laik mi?
4.10.2017
İnsanın empatiye ihtiyacı var
27.9.2017
Modernleşmenin demokrasiyle imtihanı
20.9.2017
Hüzün ve Hazan
13.9.2017
Cumhuriyet Oryantalizmi
6.9.2017
Osmanlı Oryantalizmi
30.8.2017
Faşist Daire
23.8.2017
Kapının dışında bekleyen demokrasi
16.8.2017
Güçle Sınanmak ya da Gücün Eziciliği
9.8.2017
Hayata rağmen sevebilmek
2.8.2017
Sevgi üzerine
26.7.2017
Osmanlı’dan Cumhuriyete tespitler
19.7.2017
Adalet !
12.7.2017
Devleti yeniden tanımlamak
5.7.2017
Adalet, Gözaltı, Tutuklama
21.6.2017
Adalet ve Hakim Teminatı
13.6.2017
Anadille yaşamak
7.6.2017
Türkiye'de resmi dil algısı
31.5.2017
Dünyada resmi dil algısı
24.5.2017
Bölgelere yetki devri
17.5.2017
İnsan ve hukuk işlevi
10.5.2017
Devlet ve demokrasi
2.5.2017
İdam! (3)
26.4.2017
İdam!
19.4.2017
İnsanlığını zayıflatırsam, insanlıktan çıkarım!
12.4.2017
Alaturka modelle ileri demokrasi olmaz
5.4.2017
Ceza yargılamasında mağdur: Devlet
29.3.2017
Süreç Odaklı Anayasacılık-Güney Afrika Örneği
23.3.2017
Kendini unutturan anayasa
15.3.2017
Yargılanan Gazetecilik
9.3.2017
Merkeziyetçi yapıyla alaturka başkanlık
13.6.2015
MHP- HDP uzlaşması
6.6.2015
Seçime düşen gölge!
2.6.2015
İslam’ın Diyanet’le devletleşmesi
23.5.2015
Anayasa inşa süreci: Güney Afrika örneği
19.5.2015
İlkesizlik- hukuksuzluk sarmalı
12.5.2015
Karaca- Baransu ve tutuklama
9.5.2015
Tutuklama koruma tedbirinin uygulanışı
5.5.2015
Tabii hâkim ilkesi ve hâkimin tarafsızlığı (2)
2.5.2015
Tabii hâkim ilkesi ve hâkimin tarafsızlığı
28.4.2015
Klikya Ermeni Krallığı ve Zeytun
25.4.2015
Rafael Lemkin ve soykırım
21.4.2015
Yakarış
18.4.2015
Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ve seçim
11.4.2015
‘Özürden uzlaşmaya’
7.4.2015
Kürtler (9)
04.04.2015
Kürtler (8)
31.03.2015
Kürtler (7)
28.03.2015
Kürtler (6)
24.03.2015
Kürtler (5)
21.03.2015
Kürtler (4)
17.03.2015
Kürtler (3)
14.03.2015
Kürtler (2)
10.03.2015
Kürtler
07.03.2015
Adalet değeri ne ifade eder
03.03.2015
İnsan ve hukuk
28.02.2015
İfade özgürlüğü
17.02.2015
Osmanlı- Türk sistemi
14.02.2015
İngiliz parlamentarizmi ve Kral
10.02.2015
Parlamenter sistem ve İngiltere
07.02.2015
Başkanlık sistemi zaruri mi
03.02.2015
Türk tipi başkanlık sistemi
31.01.2015
Değişmeyen çıkmazımız
27.01.2015
Hayata rağmen sevebilmek
24.01.2015
Kötülük ‘bir’ olmada mı
20.01.2015
Yirmi Kur’a askerleri
17.01.2015
Hrant’ın ideallerini yaşatmak!
13.01.2015
Ne kadar yol aldık!
10.01.2015
Yoksa dünya cehennem mi!
06.01.2015
Sevmeyi öğrenmek
03.01.2015
Göçebe düşünce ve ihlal
30.12.2014
Ademimerkeziyet
27.12.2014
Güvenlik harcamaları
23.12.2014
Polisin meşruiyeti
20.12.2014
Meşruiyet sorunu ve konsensüs
16.12.2014
Gücün gölgesinde son tango!
13.12.2014
Çingene medeniyeti
09.12.2014
İnsan hiç unutur mu!
06.12.2014
Zorunlu/ bedelli askerlik
02.12.2014
Devrimcinin özeleştirisi
29.11.2014
Modernleşme ve Tanpınar’ı anlamak
25.11.2014
Ezidiler
22.11.2014
Siyasal İslam’ın serüveni (2)
18.11.2014
Siyasal İslam’ın serüveni
15.11.2014
Yara’dan bıçağa
11.11.2014
İslami hareketlerin serüveni
08.11.2014
Kısırdöngünün şaheser örneği
04.11.2014
İslami düşüncenin serüveni
01.11.2014
Cumhuriyet- demokrasi ilişkisi
28.10.2014
Eskiyle yıkanan yeni AKP
25.10.2014
Nasıl bir barış süreci
21.10.2014
Ceza muhakemesi hukuku (2)
18.10.2014
Ceza muhakemesi hukuku
11.10.2014
Laikmiş gibi yapmak (2)
07.10.2014
Laikmiş gibi yapmak
04.10.2014
Bayram ve çırılçıplak hayatlar
30.09.2014
Bencil hüznümüzdü Eylül
27.09.2014
Cumhuriyet oryantalizmi
23.09.2014
Osmanlı oryantalizmi
20.09.2014
Yaşadığımız gibi düşünmek
16.09.2014
Medenileşebilecek miyiz
13.09.2014
CHP ya da yeni parti (2)
09.09.2014
CHP ya da yeni parti
06.09.2014
Değişemeyen CHP
02.09.2014
Cezaevi öğretmenleri
30.08.2014
Vicdan
26.08.2014
Erdoğan-Davutoğlu kader birliği
23.08.2014
Selimiye’den Yeşilüzümlü’ye
19.08.2014
İktidarın kötüye kullanılması
16.08.2014
Ezidi soykırımı
29.07.2014
Varlığımız, kalbimiz ve zihnimiz
26.07.2014
Şiddetin hukukla bağlantısı
22.07.2014
Gazze ve tahakkümcü barış
19.07.2014
Cumhurbaşkanı adaylarının ufku
12.07.2014
Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu
08.07.2014
Cumhuriyet sonrası Alevilik
05.07.2014
Hakikati aramak ve ifade etmek
28.06.2014
Cumhurbaşkanının tarafsızlığı
24.06.2014
Cumhurbaşkanının yetkileri
17.06.2014
Vicdani ret hakkı ve Türkiye
10.06.2014
Başbakan Alevilerin Ali’sini tanımlayabilir mi
24.05.2014
Soma faciasında cezai sorumluluk
17.05.2014
Soma’nın ruhu yakanızı bırakmaz
10.05.2014
Ergenekon, Balyoz ve KCK
15.04.2014
1915-2015
12.04.2014
Dikkat faşizme kayabilir!
15.02.2014
Demokratikleşme sürecinde ordu (2)
11.02.2014
Demokratikleşme sürecinde ordu
08.02.2014
Zihniyet ikliminde bir çıkmaz
04.02.2014
Sahici bir rejim
01.02.2014
Terörle Mücadele Kanunu’nu kaldırın
25.01.2014
Darbe suçu- görev suçu ve izin
21.01.2014
Nasıl huzur bulacağız
18.01.2014
Siyasete çağrı: Yeniden inşa zamanı
14.01.2014
Roboski’nin hesabı bu dünyada sorulmalı
11.01.2014
Yazık oldu
07.01.2014
Balyoz davasına özel düzenleme
04.01.2014
HSYK
31.12.2013
Ne tarafa bakıyorsunuz
28.12.2013
Bekçileri kim bekleyecek
24.12.2013
Yönetmelikle CMK’ya by-pass
21.12.2013
Dekadans
19.12.2013
Eski pis işler
17.12.2013
Denetlenemeyen bürokratik kurumlar rejimi
03.12.2013
İstiklal Marşı Kürtçe okunabilir mi
30.11.2013
İktidarın merkezde şahsileşmesi
09.11.2013
İktidar nereye koşuyor
26.10.2013
Ordu demokratikleşti mi
22.10.2013
Küçükömer’in tezleri üzerinden
19.10.2013
Nasıl bir devlet
15.10.2013
Kurban ritüeli
12.10.2013
İhtiyaçlar tanınmayı beklemez
08.10.2013
Cumhuriyet’in Türklük çıkmazı
01.10.2013
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e tezler
28.09.2013
Rejim Diyanet’le laik mi
21.09.2013
Polisin meşruiyeti ve demokratik denetimi (3)
17.09.2013
Polisin meşruiyeti ve demokratik denetimi (2)
14.09.2013
Polisin meşruiyeti ve demokratik denetimi
10.09.2013
Kafka’nın kafesi, Elias’ın medeniyeti
07.09.2013
Siyasi birlik için yerelde demokrasi
31.08.2013
Dünyada bir gezegen (2)
27.08.2013
Dünyada bir gezegen Türkiye
24.08.2013
Dünyada bir vesayet kurumu
17.08.2013
De facto başkanlığa doğru
13.08.2013
Sürekli istisna hâli
10.08.2013
Zorla kaybedilenler (2)
06.08.2013
Zorla kaybedilenler
03.08.2013
21 Anayasası’nda demokratik değerler
30.07.2013
Kürtler demokrasi istiyor
27.07.2013
Roboski’ye yargı engeli (2)
23.07.2013
Roboski’ye yargı engeli
18.07.2013
Ubuntu
11.07.2013
Anadiliyle yaşamak
04.07.2013
İstihbaratın denetim ve gözetimi (2)
27.06.2013
İstihbaratın denetim ve gözetimi (1)
20.06.2013
Sivil itaatsizlikle tanışan Türkiye
13.06.2013
Değişim siyaseti zorluyor
06.06.2013
Devlet ve demokrasi
30.05.2013
Kalıcı barışa yolculuk
25.05.2013
Kanayan yara: vicdani ret hakkı
16.05.2013
Açık kapıdan girmek
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıEmlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive