Arada sırada eski defterleri karıştırmak iyi oluyor doğrusu.

Internet denen bu müthiş icat da bu geçmişi karıştırma işinde çok faydalı oluyor.

Eylül 2012, Ankara’da AKP 4. Olağan Genel Kongresi yapılıyor ve AKP yönetimi ve Erdoğan 2023 senesine yönelik 63. Maddelik bir hedefler bildirgesi yayınlıyorlar.

Basın da bu hedefler bildirgesini AKP’nin 2023 hedefleri başlığı altında kamuoyuna duyuruyor.

Aradan yaklaşık yedi sene geçmiş, bu yedi seneyi AKP sürekli bir parlamenter çoğunluk yani tek başına iktidar ya da Cumhurbaşkanlığı hükümeti ile geçirmiş, bunu da unutmayalım.

Ve, aşağıdaki 63 maddeyi tek tek inceleyelim ve yazımın başlığının hakkaniyete uyup uymadığına karar verelim.

Bu 63 maddenin bazıları çok gırgır maddeler, insanı ister istemez güldürüyor.

Mesela 6. Madde: Siyasete katılmanın önündeki engeller kaldırılacak.

Yorum: Çok yüksek oy oranları ile seçilmiş belediye başkanlarının yerine vali ve kaymakamları kayyım olarak atayarak vali ve kaymakamların siyasete katılmalarının yolunu açtılar, bu da çok önemli bir merhale bizim siyasi hayatımızda doğrusu. 

Mesela 12. Madde: Dokunulmazlık meselesinin evrensel kriterlere göre yeniden düzenlenmesi.

Yorum: Hapisteki seçilmiş milletvekillerine baktığınızda, bir kısma yalancı pardon gizli tanık marifetiyle hapisteler, AKP’nin vaatlerinde ne kadar ısrarlı olduğu anlaşılıyor.

Mesela 34. Madde: Güvenlik için özgürlükten taviz verilmemesi.

Yorum: Hiç güleceğim yoktu doğrusu demek muhtemelen en doğru yorum olacak bu AKP vaadi için; Süleyman Soylu özgürlük-güvenlik dengesinin aynı yönde hareket eden bir ikili olduğunu hala anlamadı, onun aklı hala eski tahteravalli örneğinde.

Mesela 37. Madde: İşsizliğin yüzde beşe indirilmesi. 

Yorum: İşsizlik bugün için yüzde 14, tarım dışı işsizlik çok daha yüksek, ortalama işsizlik süresi bir seneye yaklaşıyor.

Mesela 39. Madde: Yoksulluğun ortadan kaldırılması.

Yorum: Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum, klasik ifade ile “yorumsuz” demek muhtemelen en iyisi.

Mesela 40. Madde: Kadının işgücüne katılımının yüzde 38 olması.

Yorum ve durum: Kadının işgücüne katılım oranı Ağustos 2019 yüzde 35.

Mesela 41. Madde: Kayıtdışılık yüzde 15’e inecek.

Yorum ve durum: Kayıtdışılık Ağustos 2019’da yüzde 35, bu oran AKP’nin çuvallamasının en tipik örneği.

Mesela Madde 45: Sosyal güvenlik sistemi açığı milli gelirin yüzde birine inecektir.

Yorum ve durum: 2019 itibariyle sosyal güvenlik sisteminin açığı milli gelirin yüzde dördü seviyesindedir ve daha da yükselmesinden endişe edilmektedir.

Mesela 50. Madde: Her lise mezunu üniversiteye girecek.

Yorum ve durum: Üniversite adıyla kalitesi sıfır bile değil, negatif teneke sözde üniversiteler açarsanız her yerde yakında üniversite arzı talebini bile aşabilir, bu bir marifet değil, mesele bu teneke kurumları gerçek üniversitelere dönüştürmek ama bu yönde bir işaret bile yok, zaten bu kadrolaşma ile de imkansız.

Diplomalı işsiz denen kategorinin bu ölçüde yükselmesinin altında yatan temel neden sadece ekonominin sıfır büyümede takılması değil milli eğitimin ve yüksek öğretimin adeta, sayısı onu asla geçmeyecek üniversite dışında, tamamen çökmüş olmasıdır.

Mesela 52. Madde: Türkiye bilgi ve teknoloji ihraç eden ülke olacak.

Yorum: Halen orta ve yüksek teknoloji içeren malların ihracat içinde payı yüzde üç, üstelik bu yüksek teknolojinin tanımı ne, o da belli değil, hangi yüksek teknolojili malı üretip ihraç ediyoruz, belli değil.

Mesela 53. Madde: YÖK bir koordinasyon kurulu olacak.

Yorum: Rektör atamaları dahil tüm yetkiler Cumhurbaşkanlığına bırakılırsa, YÖK de Cumhurbaşkanlığının bir koordinasyon kuruluna dönmüş olabilir.

Mesela 60. Madde: AB hedefinden şaşmamak.

Yorum: AB süreci ve müzakereler tamamen durmuş durumdadır, ortada artık şaşılmayacak, sapılmayacak bir AB hedefi de kalmamıştır, Macaristan ve Polonya dışında aramızın iyi olduğu AB üyesi ülke başkenti pek yoktur; AB Komisyonu ile mevcut sıkıntılar, Eeeeey Merkel, eeeeeeey Macron, eeeeey AB de işin cabasıdır.

Mesela 61. Madde: Etkin dış politikaya devam.

Yorum: Bırakın uzağa gitmeyi, Ortadoğu politikamız tamamen çökmüş durumdadır, Kahire’de, Tel Aviv’de, Şam’da büyükelçimiz yoktur, ABD’den bırakın Türkiye diplomasi tarihini, dünya diplomasi tarihi için utandırıcı mektuplara muhatap oluyoruz, NATO’da mesele olduk ve hala birileri utanmadan, sıkılmadan “etkin dış politikadan” bahsedebiliyor.

Aşağıda 63 maddeyi tek tek sıralıyorum.

Hedef tutturmada başarıyı dikkatlerinize sunuyorum.

1- Partilerin kapatılmasının tamamen kaldırılması. 

2- Parti kurulmasında kısıtlayıcı ve yasaklayıcı hükümler kaldırılacaktır.

3- Partilerde tek tipleştirici hükümlerin kaldırılması.

4- Parti kapatmalarına son verilmesi. 

5- Partiye değil gerçek kişilere ceza verilmesi.

6-Siyasete katılmanın önündeki tüm engellerin kaldırılması.

7- Seçimlerle ilgili mevzuatın topyekun gözden geçirilmesi.

8- Temsilde adaletin sağlanması için tedbirler alınması.

9- YSK’nin yeniden yapılandırılması.

10- Başkanlık, yarı başkanlık ve partili cumhurbaşkanı meselelerinin tartışılması.

11- Şartlar ne olursa olsun mutlaka yeni bir Anayasa'nın ülkeye kazandırılması.

12- Dokunulmazlık meselesinin yeni anayasa çerçevesinde evrensel kriterlere göre yeniden düzenlenmesi.

13-Yargının hızlandırılması, il yargılanma ve demokratikleşme bağlamında 4. Yargı Paketi'nin kanunlaştırılması.

14- Nefret suçu le ilgili düzenleme yapılması.

15- Yurt dışı teşkilatlarımıza adli müşavir atanması.

16- İhtisas mahkemelerinin sayı ve çeşidinin artırılması.

17- Yargılamada etkinlik ve şeffaflığı sağlamak için sesli ve görüntülü bilişim sisteminin hayata geçirilmesi.

18- Hafif suçlarda mahpusluğun istisnai hale getirilmesi.

19- Yargıtay ve Danıştay’ın iş yükünü azaltarak bu kurumların içtihat mahkemelerine dönüştürülmesi

20- Mahkûm veya tutukluların eşleriyle bir araya gelmeleri.

21- Anadilde savunmanın sorun olmaktan çıkarılması

22- Anadilde kamu hizmetlerine erişim.

23- Bağımsız kolluk denetim merkezinin kurulması.

24-Kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılması.

25-Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik komisyonunun kurulması.

26-Darbelerin dayanağı olan mevzuatın ayıklanması.

27-İsmi darbelerle anılan şahısların isimlerinin kamu alanlarından kaldırılması.

28-Yargı birliğinin sağlanması.

29-Askeri okullardaki müfredatın yenilenmesi.

30- Kürtçe tercümanlık (kamu hizmetlerinde)

31-Kamu hizmetlerinden yararlanmada her türlü etnik ayrımcılığa son verilmesi..

32-Mevzuatta etnik ayrımcılık algısı yaratan bütün hükümlerin ayıklanması

33- Hukuk içinde terörle etkin mücadeleye devam edilmeli

34- Güvenlik için özgürlükten taviz verilmemesi

35-Jandarmanın kolluk hizmeti sunan sivil bir yapıya dönüştürülmesi

36-Entegre sınır yönetimi sisteminin hayata geçirilmesi

37-İşsizliğin yüzde 5’e indirilmesi

38- Bölgeler arası gelişmişlik farkının kabul edilebilir düzeylere indirilmesi

39- Yoksulluğun yok edilmesi ve gelir dağılımındaki dengesizliğin asgariye indirilmesi

40- Kadınların işgücüne katılımının yüzde 38’e çıkarılması

41- Kamuya 15 bin engelli alınması

42- Kayıtdışı istihdamın yüzde 15’e düşürülmesi

43- İş ve Meslek Danışmanı sayısının kısa vadede 4 bine çıkarılması

44- Yeni bir kamu personel sistemi

45- Sosyal Güvenlik açığının GSYİH’nin yüzde 1’e düşürülmesi

46-Koruma ve bakım altındaki çocukların yüzde 50’sinin özel okullara gönderilmesi

47-Kamu hastane birliklerinin konulması

48-50 yaşın altındaki nüfusta yüzde 100 okur-yazarlık oranına ulaşılması

49-Tüm genç nüfusun, asgari lise mezunu olması

50-İsteyen her lise mezununa üniversite

51-Ar-ge harcamalarında dünyada 1.ligde olunması

52-Bilgi ve teknoloji ihraç eden ülke

53-YÖK’ün koordinasyon kuruluna dönüşmesi

54- Yuva yıkan değil, yuva yapan bir kentsel dönüşüm

55- Yaşlı, engelli ve çocuk dostu yerleşim birimleri

56- Köylere imar

57-Nüfusunun üçte ikisi büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan bir Türkiye

58- Yeni bir köy kanunu

59- Yurtdışında en fazla temsilciliği olan beşinci ülke

60-AB hedefinden şaşmamak

61- Etkin ve aktif dış politikaya devam

62-Savunmada dışa bağımlılığı asgariye indirmiş bir Türkiye

63-Kuvvetlinin haklı olduğu tezine dayalı uluslararası sistemi sorgulamaya devam eden bir ülke

Sonuç: 2011 yılında deklare edilen bir hedefler bildirgesindeki tüm sayısal hedeflerden kopuk bir noktaya gelen, siyasal yönelimleri, mesela AB, mesela özgürlükler, mesela siyasal katılım, tamamen sapmış, değişmiş bir siyasal iktidara düşen büyük bir özeleştiri yaparak istifa etmek ve yeni bir anayasa ile seçimlere gitmektir.

2023 senesinde 2 trilyonluk ABD doları cinsinden milli gelir, kişi başına 25 bin ABD dolarına eşit gelir gibi artık komik hale gelmiş hedeflerden AKP’liler bile utanmasın diye bahsetmiyorum. 

  • Abone ol